LOGO VNBET

Một Trăm Truyện Tích Nhân Duyên Phật Giáo

Lời nói đầu

I. Bồ Tát được thọ ký - 1. Thỉnh Phật từ phương xa

2. Người con dâu kính Phật

3. Đứa con lười biếng

4. Người khách thương

5. Người Thợ Dệt

6. Người bệnh nặng

7. Một cành hoa

8. Một hội thề

9. Phật độ hai vua xuất gia

10. Trưởng giả làm Vua bảy ngày

II. Cúng dường được thọ báo - 11. Những người thuyền chài

12. Vua quán đảnh thỉnh Phật

13. Vua pháp hộ tắm Phật

14. Phật trừ dịch bệnh

15. Thiên Đế cúng Phật

16. Phật hóa hình Đế Thích

17. Cúng dường âm nhạc

18. Người tử tội cầu xuất gia

19. Vua Tần-Bà-Sa-La thỉnh Phật

20. Đế-Thích hiện thần biến

III. Thọ ký thành Phật Bích-Chi - 21. Vương Tử sanh từ Hoa Sen

22. Em bé cúng hoa

23. Cúng dường Trân Bảo

24. Chú nguyện cứu được người

25. Trưởng Giả cúng Phật

26. Qua sông độ người

27. Người hầu gái cúng Phật

28. Người nghèo cúng Phật

29. Trưởng giả cúng dường âm nhạc

30. Nhận lãnh Tam Quy

IV. Bồ Tát nhập thế - 31. Vua Liên Hoa nguyện hóa làm cá

32. Vua Phạm-Dự bố thí

33. Vua Thi-Tỳ khoét mắt bố thí

34. Vua Thiện Diện xả thân cầu pháp

35. Thái tử cầu pháp

36. Người cản đường Phật

37. Phật độ Tu-Bạt-Đà

38. Thỏ thiêu thân cúng dường

39. Người mẹ giết con

40. Tên cướp Lâu-Đà

V. Làm ác đọa ngạ quỷ - 41. Phú-Na-Kỳ đọa ngạ quỷ

42. Tham lam đọa ngạ quỷ

43. Loài quỷ khát nước

44. Phân dơ trong bát

45. Năm trăm ngạ quỉ

46. Bà mẹ bỏn sẻn

47. Ngạ quỷ mù

48. Xuất gia chẳng bỏ lòng tham

49. Ngạ quỷ ăn thịt con

50. Người xấu như quỷ

VI. Chư Thiên cúng dường - 51. Hóa thân làm rắn độc

52. Cậu bé được sinh lên cõi trời

53. Hái hoa cúng Phật

54. Liều mình quyết tháp Phật

55. Cô gái nghèo cúng Phật

56. Chim kết thỉnh Phật

57. Sứ giả thỉnh Phật

58. Phật độ trâu nước hung dữ

59. Đôi bạn đổng tu

60. Thiên Nga nghe pháp

VII. Chư Phật ra đời - 61. Thân hiện sắc vàng

62. Mùi thơm nơi thân

63. Tự có oai đức

64. Sức mạnh tự nhiên

65. Được người yêu mến

66. Lọng quý che trên đầu

67. Tiếng nói êm dịu

68. Một bọc trăm con

69. Hạt châu trên đỉnh đầu

70. Trang nghiêm tháp Phật

VIII. Các vị Tỳ-Kheo Ni - 71. Ánh sáng khi ra đời

72. Người luôn no đủ

72. Áo trắng tự nhiên sinh

74. Có tài hùng biện

75. Vũ nữ xin xuất gia

76. Sinh ra có áo cà-sa

77. Vòng ngọc quanh trán

78. Hai vua giảng hòa

79. Công chúa xấu xí

IX. Các vị thanh văn - 80. Tên trộm xuất gia

81. Những người đi biển

82. Áo hoa che thân

83. Bàn tay vàng

84. Tỳ-kheo Tam Tang

85. Da-xoa-mật-đa

86. Vị Tỳ-kheo hóa sanh

87. Chúng bảo trang nghiêm

88. Ông Vua hiếu chiến

89. Ông Hoàng xuất gia

90. Thái Tử xuất gia

X. Các nhân duyên khác - 91. Phật độ người hung ác

92. Mang thai sáu mươi năm

93. Người không có tay

94. Đói khổ suốt đời

95. Sanh tử khổ thay

96. Thân thể đầy ung nhọt

97. Người xấu xí

98. Người không thể chết

99. Người không thể chết

100. Đẹp hơn con vua

Mục Lục

Một Trăm Truyện Tích Nhân Duyên Phật Giáo