LOGO VNBET
MỤC LỤC

Tựa .........................................................................................................................5
Lời Cáo Bạch ...................................................................................................................13
Phàm Lệ ............................................................................................................................15
CHƯƠNG MỘT: Pháp Hành Của Như Lai Trong Khí Tu Nhân Địa .....................................17
CHƯƠNG HAI: Biết Huyễn Là Đã Ly Huyễn Ly Huyễn Là Phật Rồi .....................................27
CHƯƠNG BA: Chánh Niệm Tư Duy Là Con Đường Tu tập Tiệm Tiến ................................33
CHƯƠNG BỐN: Chưa Ra Khỏi Luân Hồi Luận Bàn Viên Giác Tánh
Thì Tánh Viên Giác Trở Thành Đồng Tánh Luân Hồi .........................................................45
CHƯƠNG NĂM: Ân Ái Tham Dục Là Căn Của Sự Luân Hồi ................................................53
CHƯƠNG SÁU: Tánh Viên Giác Vốn Là Phi Tánh ..............................................................63
CHƯƠNG BẢY: Xa Ma Tha, Tam Ma Bát Đề Và Thiền Ma Là Pháp Hành
Căn Bản Trong Toàn Bộ Nền Giáo Lý Phật ..........................................................................71

* Trang 123 *
device

CHƯƠNG TÁM : Chỉ, Quán, Thiền Có Thể Xoay Vòng Thay Đổi
Thành 25 Cách Trong Tiến Trình Tu Tập ...........................................................79
CHƯƠNG CHÍN: Chứng Ngộ Liễu Giác Là Pháp Chướng Ngại Bồ Đề ...............91
CHƯƠNG MƯỜI: Tác Nhậm Chỉ Diệt Là Bốn Căn Bệnh Trở Thành
Ngài Tiến Trình Về Nhà Như Lai Viên Giác .......................................................101
CHƯƠNG MƯỜI MỘT: Xa Ma Tha Tam Ma Bát Đề và Thiền Na
Trong Bước Đường Tu Tập ...............................................................................111
CHƯƠNG MƯỜI HAI: Biển Cả Dung Chứa Nước Hết Thảy Sông Ngòi Khe
Lạch. Viên Giác Đại Thừa Giáo Lợi Ích Khắp Căn Cơ .......................................117

* Trang 124 *
device

 
Như Lai Viên Giác Kinh