LOGO VNBET
TỤNG PHẨM THỨ NHẤT

 
1. – Như vầy tôi nghe : Một thời đức Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương-xá), trên núi Gijjihakuta (Linh-thứu). Lúc bấy giờ, Ajatasattu Videhiputta (A-xà-thế, con bà Vi-đề-hi), vua nước Magadha, muốn chinh phục dân Vajji (Bạt-kỳ). Vua tự nói : “Ta quyết chinh phạt dân Vajji này. Ta quyết chinh phục dân Vajji, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vajji, Ta sẽ tiêu diệt dân Vajji, Ta sẽ làm cho dân Vajji bị hoại vong”.
2. – Rồi Ajatasattu Videhiputta, vua nước Magadha nói với Bà-la-môn Vassakara (Vũ-xá), Đại thần nước Magadha:
“ Này Bà-la-môn, hãy đi đến đức Thế Tôn, và nhân danh Ta, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an Ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú : “Bạch Thế Tôn, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an Ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú”. Và khanh bạch tiếp : “Bạch Thế Tôn, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajji này, dầu chúng có uy quyền, có hùng
 

* Trang 11 *
device

mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vajji; Ta sẽ tiêu diệt dân Vajji, Ta sẽ làm cho dân Vajji bị hoại vong”. Đức Thế Tôn trả lời khanh thế nào, hãy ghi nhớ kỹ và nói lại Ta biết. Các Đức Thế Tôn không bao giời nói lời hư vọng.”
          3. – “Tôn vương, xin vâng”, Bà-la-môn Vassakara, Đại thần nước Magadha cho thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình cỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra khỏi Rajagaha (Vương-xá), đến tại núi Linh Thứu, đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ đức Thế Tôn, khi đến liền nói lên những lời chào đón hỏi thăm xã giao với đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassakara, Đại thần nước Magadha. Bạch đức Thế Tôn:
          “ Tôn giả Gotama, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân của Tộn giả Gotama, vấn an Ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, Ajatasattu Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajji. Vua tự nói: Ta quyết chinh phạt dân Vajji này, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh. Ta quyết làm cỏ dân Vajji, Ta sẽ tiêu diệt dân Vajji, Ta sẽ làm cho dân Vajji bị hoại vong”.

* Trang 12 *
device

Điều kiện hưng thịnh của một quốc gia

          4. – Lúc bấy giờ, Đại đức Ananda đứng quạt sau lưng đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói với Đại đức Ananda:
          “ Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không?”
          - “ Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau”.
          “ Này Ananda, khi nào dân Vajji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau thời, này Ananda, dân Vajji sẽ được cường thịnh, không suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết không?”
          - “ Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết”.
          “ Này Ananda, khi nào dân Vajji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết, này Ananda, dân Vajji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ

* Trang 13 *
device

đã ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajji như đã ban hành thời xưa không?”
          - “ Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajji như đã ban hành thuở xưa”.
          “ Này Ananda, khi nào dân Vajji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajji như đã ban hành thuở xưa thời, này Ananda, dân Vajji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajji và nghe theo lời dạy của những vị này không?”
          - “ Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji tôn sùng, kính trọng, cúng dường các bậc trưởng lão Vajji và nghe theo lời dạy của những vị này.”
          “ Này Ananda, khi nào dân Vajji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajji va nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Vajji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajji không bị bắt cóc và

* Trang 14 *
device

cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajji phải sống với mình không?”
          - “ Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajji phải sống với mình.”
          “ Này Ananda, khi nào dân Vajji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajji phải sống với mình thời, này Ananda, dân Vajji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajji ở tỉnh thành và ở ngoại tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp không?”
          - “ Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajji ở tỉnh thành và ngoại tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp.”
          “ Này Ananda, khi nào dân Vajji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajji ở tỉnh thành và ngoại tỉnh thành, không bỏ phé các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp thời, này Ananda, dân Vajji sẽ được cường
 

* Trang 15 *
device

thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, ngươi có nghe dân Vajji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajji khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không?”
          - “ Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các A-la-hán ở tại Vajji, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc.”
          “ Này Ananda, khi nào dân Vajji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vjji, khiến các vị A-la-hán chưa đến, sẽ đến trong xứ và nhữn vị A-la-hán đã đến, được sống an lạc thời, này Ananda, dân Vajji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          5. – Rồi đức Thế Tôn nói với Bà-la-môn Vassakara, Đại thần nước Magadha.
          - “ Này Bà-la-môn, một thời ta sống ở Vesal tại tự miếu Sarandada, ta dạy cho dân Vajji bảy pháp bất thối này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy pháp bất thối này thời, này Bà-la-môn, dân Vajji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.

* Trang 16 *
device

Khi được nói vậy, vị Bà-la-môn Vassakara, Đại thần nước Magadha bạch đức Thế Tôn:
          “ Tôn giả Gotama, nếu dân Vajji chỉ hội đủ một pháp bất thối này, thời dân Vajji nhất định được cường thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy pháp bất thối. Tôn giả Gotama, Ajatasattu Vedehiputta vua nước Magadha, không thể đánh bại dân Vajji ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và có nhiều bổn phận phải làm.”
                   - “ Này Bà-la-môn, ngươi hãy làm những gì ngươi nghĩ là hợp thời.”
          Bà-la-môn Vassakara, vị Đại thần nước Magadha hoan hỷ, tán thán lời dạy đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.

          Những điều kiện hưng thịnh của chúng Tỷ-kheo.

          6. – Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, đức Thế Tôn nói với Đại đức Ananda : “ Này Ananda, hãy đi và tập họp tại giảng đường tất cả những vị Tỷ-kheo sống gần Rajagaha ( Vương Xá).
          - “ Xin vâng, bạch đức Thế Tôn”. Đại đức Ananda vâng theo lời dạy đức Thế Tôn, đi tụ họp tất cả những

* Trang 17 *
device

vị Tỷ-kheo sống gần Vương-xá rồi đi đến đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch đức Thế Tôn : “ Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Tăng đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời”.
          Rồi đức Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ ngồi đã soạn và nói với các vị Tỷ-kheo:
          “ Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng”.
- “ Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn giảng như sau:
“ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp, và tụ họp đông đảo với nhau thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
“ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
“ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng
 

* Trang 18 *
device

với những học giới được ban hành, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.”
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo Thượng tọa, những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha mẹ của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái này tác thành một đời sống khác thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng hành tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng hành tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
 

* Trang 19 *
device

“ Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          7. – “ Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy niệm kỹ, Ta sẽ nói:
          “ Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không đam mê phiếm luận thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích ngủ nghỉ, không hoan hỷ ngủ nghỉ, không đam mê ngủ nghỉ thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng

* Trang 20 *
device

thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không cộng hành với ác dục vọng thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả thấp kém và những quả vị thù thắng thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          8. – “ Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói.”
          - “ Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói:
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có

* Trang 21 *
device

chánh niệm, có trí tuệ thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          9. – “ Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói”.
          - “ Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói:
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập Nhiện giác chi, tu tập Trạch pháp giác chi, tu tập Tinh tấn giác chi, tu tập Hỷ giác chi, tu tập Khinh an giác chi, tu tập Định giác chi, tu tập Xả giác chi thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối thời, này các vị Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
 

* Trang 22 *
device

10. – “ Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói”.
          - “ Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói:
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          11. – “ Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thốt khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng”.
          - “ Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Những vị Tỷ-kheo vâng đáp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói:
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa thời, này các

* Trang 23 *
device

Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo, đối với các vị đồng tu pham hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa, gìn giữ ý nghiệp từ hòa thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, đúng với Sa-môn hạnh, những giới luật không bị gãy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, không bị uế trược, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
          “ Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thiệt thành theo thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.
         
 

* Trang 24 *
device

“ Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu pháp bất thối này được duy trì giữa các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo theo được dạy sáu pháp bất thối này thời, này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”.

Khuyên tu Giới Định Tuệ

          12. – Trong thời gian đức Thế Tôn ở Vương-xá tại núi Linh-thứu. Pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo : “ Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quá vọ lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với định sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu”.
          13. – Đức Thế Tôn ở Vương-xá cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi Ngài gọi Đại đức Ananda : “ Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthika”.
          - “ Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Đại đức Ananda vâng đáp đức Thế Tôn. rồi đức Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Ambalatthika.
          14. – Tại Ambalatthika, đức Thế Tôn trú tại nhà nghỉ mát của vua. Trong thời gian đức Thế Tôn ở Ambalatthika, tại nhà nghỉ mát của vua, Pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo : “ Đây là Giới,

* Trang 25 *
device

đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu”.
          15. – Đức Thế Tôn ở Ambalatthika cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi Ngài bảo Đại đức Ananda : “ Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalanda”.
          - “Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Đại đức Ananda vâng đáp đức Thế Tôn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Nalanda. Tại đây, đức Thế Tôn ở Pavarikambavana. Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) đến tạo chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Sariputta bạch đức Thế Tôn:
          - “ Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác”.
          “ Này Sariputta, lời nói của ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật đã rống tiếng rống con sư tử : “ Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện

* Trang 26 *
device

chánh giác”. Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tất cả những đức Thế Tôn, Ứng cúng, Chánh biến tri ở quá khứ, ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của ngươi : “ Những đức Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vây, có giải thoát như vậy?”
          - “ Bạch Thế Tôn, không”.
          “ Này Sariputta, có phải ngươi đã biết tất cả những đức Thế Tôn, Ứng cúng, Chánh biến tri ở quá khứ, ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của ngươi : “Những đức Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vây, có giải thoát như vậy?”
          - “ Bạch Thế Tôn, không”.
          “ Này Sariputta, có phải ngươi đã biết Ta là Bậc Ứng cúng, Chánh biến tri hiện tại, ngươi đã biết tâm Ta với tâm của ngươi : “Đức Thế Tôn có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vây, có giải thoát như vậy?”
          - “ Bạch Thế Tôn, không”.
          “ Này Sariputta, như vậy ngươi không có tha tâm đối với các vị Ứng cúng, Chánh biến tri trong quá khứ, tương lai và hiện tại. Như vậy, này Sariputta, vì sao ngươi lại thốt ra lời đại ngôn, lời nói gan dạ,

* Trang 27 *
device

rống tiếng rống con sư tử : “  Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác”.
          17. – “ Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối với các vị Ứng cúng, Chánh biến tri trong quá khứ, tương lai và hiện tại. Nhưng con biết truyền thống về Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, như vị vua có thành trì tại biên cảnh, thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách, Tháp canh kiên cố và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây có một người gác cửa thông minh, biệt tài và nhiều kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Người này trong khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành trì ấy có thể không thấy các chỗ nối hay khe hở của tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn hơn vào hay ra thành trì này tất cả đều đi vào hay đi ra bởi cửa này. Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống về Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, tất cả các đức Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cài, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú vào bốn Niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy Giác chi, đã chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Bạch Thế Tôn, tất

* Trang 28 *
device

cả vị A-la-hán, Chánh đẳng giác trong tương lai, tất cả đức Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn Niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy Giác chi, đã chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Bạch Thế Tôn, đức Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào bốn Niệm xứ, đã chân chánh tu tập bảy Giác chi, đã chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.
          18. – Trong thời gian đức Thế Tôn ở tại Nadika rừng Pavarikamba, Pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo:
          “ Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến qua vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu”.
          19. – Đức Thế Tôn ở Nadika cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, rồi gọi Đại đức Ananda : “ Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pataligama”.
          - “ Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Đại đức Ananda vâng đáp đức Thế Tôn. rồi đức Thế Tôn cùng với
 

* Trang 29 *
device

đại chúng Tỷ-kheo đi đến Pataligama.
          20. – Lúc bấy giờ, các Cư sĩ ở Pataligama được nghe đức Thế Tôn đã đến làng Pataligama. Các Cư sĩ ở Pataligama đi đến đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư sĩ ở Pataligama bạch Thế Tôn : “ Bạch Thế Tôn, mong đức Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con”. Thế Tôn im lặng nhận lời.
          21. – Các cư sĩ ở Pataligama được biết đức Thế Tôn nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi đến nhà nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt các chỗ ngồi, đặt chè nước, chuẩn bị dầu đèn rồi đi đến đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, các cư sĩ ở Pataligama bạch đức Thế Tôn:
          - “ Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rải cát, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, chè nước đã được đặt sẵn, dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là phải thời”.
          22. – Rồi đức Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến liền rửa chân bước vào nhà, ngồi xuống, lưng dựa vào

* Trang 30 *
device

bức tường ở giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng Tỷ-kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường phía đông, hướng mặt về phía tây, đối diện đức Thế Tôn.

          Kết quả của phạm giới và giữ giới

          23. – Đức Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama : “ Này các gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm?”
          - “ Ở đây, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật”.
          - “ Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật”.
          - “ Lại nữa, này các gia chủ, người nào phạm giới, sống trái giới luật, khi vào đồ chúng nào, hoặc Sát-đế-ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hại, bối rối. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật”.
          - “ Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới
 

* Trang 31 *
device

sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống trái giới luật”.
          - “ Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật”.
          Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
          24. – “Này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm?”
          - “Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào, vì sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật”.
          - “Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật được tiếng tốt đồng xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật”.
          - “Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, khi đi vào đồ chúng hoặc Sát-đế-ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn,

* Trang 32 *
device

người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật”.
          - “ Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật”.
          - “ Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật”.
          Này các gia chủ, đó là năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
          Đức Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pataligama cho đến khuya, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi bảo các cư sĩ ấy : “ Này các gia chủ, đêm đã khuya, nay các ngươi hãy làm những gì các ngươi nghĩ là phải thời”. “ Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Các cư sĩ của Patakigama vâng đáp đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài từ tạ ra về. Đức Thế Tôn, sau khi các cư sĩ ở Pataligama đi không bao lâu, liền trở vào phòng riêng.
          26. – Lúc bấy giờ Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước Magadha, đang dựng thành trì để ngăn
 

* Trang 33 *
device

chặn dân Vajji. Một số rất lớn các thiên thần tụ họp hàng ngàn tại các trú địa ở Pataligama. Chỗ nào có các thiên thần đại oai lực tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực, hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị này khiến tâm vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ đẳng hướng đến sự xây dựng các trú xá.
          27. – Đức Thế Tôn với thiên nhãn, than tịnh, siêu nhân thấy hàng ngàn thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Pataligama, đức Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và nói với Đại đức Ananda:
          “ Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở Pataligama?”
          - “ Sunadha và Vassakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại thần nước Magadha, đang xây thành trì ở Pataligama để ngăn chặn dân Vajji”.
          28. – “Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị thiên thần ở cõi Tam thập tam thiên, các đại thần ở Magadha, Sunidha và Vassakara đang xây thành trì ở Pataligama để ngăn chặn dân Vajji. Này Ananda ở đây với thiên nhãn, thanh

* Trang 34 *
device

tịnh, siêu nhân Ta thấy hàng ngàn thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Pataligama. Chỗ nào các thiên thần có đại oai lực tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị này khiến tâm vua chúa, các đại thần bậc trung hướng đến xây dựng các trú xá. Chỗ nào các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ đẳng hướng đến xây dựng các trú xá. Này Ananda, chỗ nào các vị Ariyans an trú, chỗ nào các nhà thương mại qua lại, chỗ ấy sẽ thiết lập một thành thị bậc nhất tên gọi là Pataliputta, một trung tâm thương mại. Nhưng này Ananda, Pataliputta sẽ bị ba hiểm nạn về lửa, về nước hay về chia rẽ bất hòa”.
          29. – Sunidha và Vassakara, hai vị thần nước Magadha, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, khi đến xong liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara bạch đức Thế Tôn : “Mong đức Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà chúng con hôm nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo”. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời.
 
 
 

* Trang 35 *
device

30. – Hai vị thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi biết đức Thế Tôn đã nhận lời liền đi về nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, rồi cử người đến tin đức Thế Tôn : “Tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng”.
          Rồi đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến trú sở của hai vị đại thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi hai vị đại thần Magadha, Sunidha và Vassakara, tự tay mời chúng Tỷ-kheo với đức Thế Tôn là thượng thủ, các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi đức Thế Tôn dùng cơm xong cất tay khỏi bình bát, Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước Magadha, liền lấy chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên.
          31. – Sau khi Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước Magadha đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đọc bài kệ cảm tạ:
          “Tại chỗ nào người sáng suốt lấy làm chỗ trú xứ, hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm hạnh.
          Và san sẻ công đức với chư Thiên an trú tại chỗ ấy.

* Trang 36 *
device

Được tôn kính, chúng sẽ tôn kính lại. Được trọng vọng, chúng sẽ trọng vọng lại.
          Chúng sẽ thương mến người ấy như người mẹ thương mến con.
          Và những ai được thiên thần thân mến luôn luôn được thấy may mắn.”
          Sau khi đức Thế Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước Magadha với bài kệ này, Ngài từ chỗ ngồi đứng dây và đi về.
          32. – Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước Magadha, đi sau lưng đức Thế Tôn và nói : “Hôm nay, Sa-môn Gotama đi ra cửa nào, cửa ấy sẽ được đặt tên là cửa Gotama, Sa-môn Gotama lội qua sông nào tại bến nào, bến ấy sẽ được đặt tên là bến Gotama”. Và cửa Sa-môn Gotama đi ra đươc đặt tên là cửa Gotama.
 
          33. – Rồi đức Thế Tôn đi đến con sông Ganga (sông Hằng). Lúc bấy giờ, sông Ganga tràn ngập nước đến bờ đến nỗi con quạ có thể uống nước được. Có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua bờ bên kia. Đức Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ duỗi cánh tay được co lại, hay co cánh tay được duỗi ra, biến mất từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với chúng Tỷ-kheo.

* Trang 37 *
device

34. – Đức Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm thuyền, người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua bờ bên kia. Đức Thế Tôn hiểu ý nghĩa của cảnh này, lúc ấy bèn ứng khẩu lời cảm khái:
          “ Những ai làm cầu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất sủng đầm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè, những người ấy thật là những vị được giải thoát bởi trí tuệ”.

* Trang 38 *
device

 
Những Ngày Những Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật