LOGO VNBET
như bài tiết phân dơ, xả bỏ những rác bẩn phiền não làm chướng ngại trong tâm, để được nhẹ nhàng, thư thới. Nếu chúng ta biết tiết kiệm sức lực và tinh thần tiêu tốn trong những vọng tưởng lăng xăng, thì thể lực của mình sẽ khá hơn rất nhiều. Còn như phân dơ trong bụng nếu không bài tiết ra ngoài, thì dùng bất cứ thuốc nào cũng không dễ chịu. Cũng vậy, rác bẩn phiền não làm chướng ngại trong tâm nếu không thực sự giải quyết được, thì niệm Phật sẽ không đắc lực, không được nhẹ nhàng, thư thới. Kinh Hoa Nghiêm có nói:
Tâm khéo an trú: không gì bằng,
Ý thường thanh tịnh: niềm vui lớn 2
Tâm niệm và hiệu quả điều trị của việc ăn uống.
Do có nhiều người hỏi đến vấn đề ăn uống, nên nơi đây bàn qua vấn đề này.
Đừng vì ăn uống mà tâm căng thẳng.
Có rất nhiều người bệnh và gia quyến đã bỏ ra phần lớn thời gian và tâm trí trong việc

__________________
2 (T10, no.279, p.126, c19)

* Trang 42 *
device

 
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư