LOGO VNBET
có.” Cảnh sát trưởng bảo: “Vậy thì ông có thể ra về.”
Cảnh sát trưởng còn bảo một cảnh sát giúp ông mang bình xăng để lại trên xe. Trước khi ra về, Lý cư sĩ còn trở lại phòng tạm giam, bảo với hai người bị giam chung khi nãy: “Các ông thấy không, tôi niệm Phật có thể được ra. Còn các ông lại không chịu niệm, không chịu tin lời tôi!”
Tâm thay đổi, vận mệnh thay đổi; thân và hoàn cảnh cũng thay đổi.
Lý cư sĩ cả đời gặp nhiều chướng ngại, nhưng tin vào sức Phật, chưa từng thoái chí nản lòng. Ông kiên trì dùng sức niệm Phật và sức phát nguyện để chiến thắng sức nghiệp. Có một lần đi núi Cửu Hoa ở Trung Quốc đại lục, ông gặp một người rất giỏi về bói toán. Người này bảo: Ông sẽ bị liệt, không thể đi được. Vị ấy còn khuyên ông mau mau trở về. Lý cư sĩ đáp: “Tôi tin Phật và Bồ tát! Tôi không tin cũng như không quan tâm đến chuyện đó!”
Từ việc này đến việc khác, ông đã chứng minh cho chúng ta thấy sức mạnh của lòng tin

* Trang 80 *
device

 
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư