LOGO VNBET

Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6

Mục Lục

Viễn kỵ Cao Tổ sư Nguyên Thiều

Chánh kỵ Tổ sư Minh Hải - Pháp Bảo

Điếu từ lễ nhập tháp cố Đại lão HT. Giác Nhiên

Nghi báo tiến Đại lão HT. Thích Đôn Hậu

Viễn kỵ HT. Thích Huyền Ý

Nghi báo tiến Đại lão HT. Thích Phúc Hộ

Nghi báo tiến Đại lão HT. Thích Chí Tâm

Nghi cúng dường húy nhật HT. Hoằng Thông

Nghi cúng dường húy nhật HT. Hoành Trụ

Nghi cúng dường húy nhật HT. Bảo Huệ

Nghi cúng dường húy nhật HT. Tâm Hoàn

Nghi báo tiến và Điếu văn cúng dường húy Nhật hòa thượng Giác Tánh

Điếu văn lễ Di kim quan Cố HT. Thích Kế Châu

Nghi dự tiến Hòa Thượng Thích Bảo An

Nghi cúng dường húy nhật HT. Bình Chánh

Nghi tiến giác linh và Điếu văn cúng dường HT. Thích Đồng Thiện

Nghi báo tiến cúng dường TT. Huyền Ấn

Nghi dự tiến Pháp Sư Huyền Quang

Pháp Sự Khoa Nghi tập 5

Nghi báo tiến cúng dường HT. Huyền Ấn

Văn sớ cúng kỵ Bổn sư

Nghi cúng dường HT. Huệ Pháp

Nghi báo tiến cúng dường HT. Thích Hành Huệ

Nghi dự tiến Ni sư trưởng Thích nữ Tâm Hoa

Văn dự điếu của Ni chúng, hiếu đồ Sanh Liên và Tâm Ấn

Văn điếu Trưởng lão HT. Thích Giải An

Lời điếu

Điếu văn

Điếu vắn đọc trước linh đải HT. Huyền Đạt

Lời điếu - Bia ký HT. Thích Quảng Thể

Điếu văn Ni sư trưởng Như Huyền

Thiếp văn Ni lễ húy nhật Ni sư trưởng Như Huyền

Pháp Sự Khoa Nghi tập 6

Mục Lục

Nghi báo tiến bách nhật Pháp sư Trí Độ

Nghi báo tiến Tổ sư Bách Liên - Trí Hải

Tụng vân HT. Phúc Hộ

Điếu vân HT. Huyền Ấn

Văn đệ tử tế Thầy viên tịch

Dự điếu Ni sư trưởng viên tịch

Dự điếu húy nhật Ni sư trưởng, trụ trì, hay khai sơn chùa

Điếu văn dành cho Phật tử - Thiện nam, Tín nữ

Diễn từ tác bạch

Bảng thập sư Phương trượng

Văn tác bạch (hoàn mãn)

Lời tác bạch của giới tử

Các liễn đối - Hoành phi Hán Việt

Mông sơn thí thực

Thiếp thỉnh cô hồn

Thiếp thỉnh Linh

Pháp Sự Khoa Nghi 4 5 6