LOGO VNBET


LỤC ĐỘ BA-LA-MẬT
 
Để chúng sanh có thể giác ngộ, giải thoát, hướng đến cảnh giới Niết-bàn an lạc, đức Thế Tôn - vị giáo chủ vô tiền khoáng hậu - đã giới thiệu tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập, nhằm để đoạn trừ tám vạn bốn ngàn trần lao phiền não của chúng sanh. Mỗi một chúng sanh chọn lấy cho mình một pháp môn phù hợp để tu tập. Trong số những pháp môn ấy, Đại Thừa Phật giáo xem Lục độ là một pháp môn tu tập căn bản dễ thành tựu và có ý nghĩa nhất. Theo tinh thần kinh Kim Cang thì Lục độ là pháp môn Đại Thừa, là phương tiện An trú tâm và Hàng phục tâm. Mặt khác, khi tâm được hàng phục và an trú thì tự nhiên đạt được tự độ, độ tha và thành tựu sự hóa độ vô lượng vô biên chúng sanh. Bởi thế, Lục độ chính là sáu pháp môn tu tập rốt ráo nhất để thành tựu Phật quả nên gọi là Lục độ Ba-la-mật. Sáu pháp môn ấy là gì?  Đó là Bố thí để thành tựu công đức, Trì giới để thành tựu phạm hạnh, Nhẫn nhục để thành tựu vô sân, Tinh tấn để thành tựu ý chí, Thiền định để thành tựu đại định, Trí tuệ để thành tựu Phật quả. Nếu đem sáu độ này liên hệ với Tam vô lậu học thì Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục thuộc về Tăng thượng giới học, Thiền

* Trang 67 *
device

Ba-la-mật thuộc về Tăng thượng tâm học và Trí tuệ Ba-la-mật thuộc về Tăng thượng tuệ học, còn Tinh tấn Ba-la-mật thì thông cả Tam học. Vì thế, chúng ta có thể khẳng định, Lục độ không ngoài Tam vô lậu học và điều đó cũng có nghĩa rằng Lục độ là pháp môn tu thông cả Tiểu Thừa lẫn Đại thừa.

 
***

* Trang 68 *
device

 
Phật học khái lược 2