LOGO VNBET

Quy Nguyên Trực Chỉ

Lời Nói Đầu

歸元直指序

Quy Nguyên Trực Chỉ Tự

Lời Tựa Sách Quy Nguyên Trực Chỉ

Quyển Thượng - 念佛正信往生文

Niệm Phật Chánh Tín Vãng Sanh Văn

1. Chánh Tín Niệm Phật Sẽ Được Vẵng Sanh

尊崇三寶教法篇

Tôn Sùng Tam Bảo Giáo Pháp Thiên

2. Tôn Sùng Tam Bảo Và Giáo Pháp

孝養父母報恩文

Hiếu Dưỡng Phụ Mẫu Báo Ân Văn

3. Hiếu Dưỡng Và Báo Ơn Cha Mẹ

行腳求師開示字

Hành Cước Cầu Sư Khai Thị Tự

4. Trên Đường Cầu Thầy Học Đạo

開示叅禪龜鏡文

Khai Thị Tham Thiền Quy Kính Văn

5. Bài Văn Qui Kính Chỉ Rõ Phép Tham Thiền

禪宗淨土難易說

Thiền Tông Tịnh Độ Nan Dị Thuyết

6. Chỗ Khó Dễ Của Phép Tu Thiền Và Tịnh Độ

辯明邪正决疑文

Biện Minh Tà Chánh Quyết Nghi Văn

7. Phân Biệt Lẽ Chánh Tà Để Dứt Lòng Nghi

勸發真正大願决定往生說

Khuyến Phát Chân Chánh Đại Nguyện, Quyết Định Vãng Sanh Thuyết

8. Khuyên Người Phát Nguyện Chân Chánh, Quyết Định Vãng Sanh

慈照宗主示念佛人發願偈

Từ Chiếu Tông Chủ Thị Niệm Phật Nhân Phát Nguyện Kệ

9. Bài Kệ Dạy Người Niệm Phật, Phát Nguyện

天台智者大師勸人專修淨土

Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Khuyến Nhân Chuyên Tu Tịnh Độ

10. Đại Sư Trí Giả Khuyên Người Chuyên Tu Tịnh Độ

永明壽禪師戒無證悟人,勿輕淨土

Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư Giới Vô Chứng Ngộ Nhân, Vật Khinh Tịnh Độ

11. Thiền Sư Vĩnh Minh Thọ Răn Người Chưa Ngộ Đừng Khinh Tịnh Độ

長蘆賾禪師勸叅禪人兼修淨土

Trương Lô Trạch Thiền Sư Khuyến Tham Thiền Nhân Kiêm Tu Tịnh Độ

12. Thiền Sư Trương Lô Trạch Khuyên Người Tham Thiền Tu Tịnh Độ

龍舒王居士勸人徑修淨土文

Long Thư Vương Cư Sĩ Khuyến Nhân Kính Tu Tịnh Độ Văn

13. Long Thư Vương Cư Sĩ Khuyên Người Tu Pháp Tịnh Độ Thẳng Tắt

丞相鄭清之勸修淨土聞

Thừa Tướng Trịnh Thanh Chi Khuyến Tu Tịnh Độ Văn

14. Thừa Tướng Trịnh Thanh Chi Khuyên Tu Tịnh Độ

辯明六祖大師西方淨土說

Biện Minh Lục Tổ Đại Sư Tây Phương Tịnh Độ Thuyết

15. Biện Minh Thuyết Tây Phương Tịnh Độ Của Lục Tổ Đại Sư

諸祖指歸淨土文

Chư Tổ Chỉ Quy Tịnh Độ Văn

16. Các Vị Tổ Sư Hướng Về Tịnh Độ

諸經指歸淨土文

Chư Kinh Chỉ Quy Tịnh Độ Văn

17. Các Kinh Hướng Về Tịnh Độ

阿彌陀佛因地事理說

A-Di-Đà Phật Nhân Địa Sự Lý Thuyết

18. Luận Về Nguyên Nhân, Sự, Lý Của Việc Niệm Phật

龍舒居士口業勸戒文

Long Thư Cư Sĩ Khẩu Nghiệp Khuyến Giới Văn

19. Bài Văn Của Cư Sĩ Long Thư Khuyên Giữ Gìn Khẩu Nghiệp

西方百詠

Tây Phương Bách Vịnh

Phụ Lục - Trăm Bài Thơ Vịnh Tây Phương

Quyển Trung - 辯明三教大理贊翊治化論

Biện Minh Tam Giáo Đại Lý, Tán Dực Trị Hóa Luận

1. Tam Giáo Đều Hướng Đến Giáo Hóa Cho Người Cuộc Sống Tốt Đẹp

毒峰善禪師三教一理述

Độc Phong Thiện Thiền Sư: Tam Giáo Nhất Lý Thuật

2. Độc Phong Thiện Thiền Sư: Tam Giáo Đồng Một Lý

姚少師佛法不可滅論

Diêu Thiếu Sư: Phật Pháp Bất Khả Diệt Luận

3. Diêu Thiếu Sư: Phật Pháp Không Thể Diệt Mất

靜齋劉學士三教平心論

Tĩnh Trai Lưu Học Sĩ: Tam Giáo Bình Tâm Luận

4. Luận Về Tam Giáo Một Cách Công Bằng

北齊黃門侍郎歸心辯惑篇

Bắc Tề Huỳnh Môn Thị Lang: Quy Tâm Biện Hoặc Thiên

5. Hoàng Môn Thị Lang Đời Bắc Tề: Bài Luận Trừ Những Chỗ Sai Lầm

三教真如本性說

Tam Giáo Chân Như Bổn Tánh Thuyết

6. Tam Giáo Dạy Về Chân Như Bổn Tánh

東坡學士飲食說

Đông Pha Học Sĩ Ẩm Thực Thuyết

7. Đông Pha Học Sĩ Thuyết Về Việc Ăn Uống

優曇祖師戒殺文

Ưu Đàm Tổ Sư Giới Sát Văn

8. Bài Văn Giới Sát Của Tổ Sư Ưu Đàm

佛印禪師戒殺文

Phật Ấn Thiền Sư Giới Sát Văn

9. Văn Giới Sát Của Thiền Sư Phật Ấn

真歇禪師戒殺文

Chân Yết Thiền Sư Giới Sát Văn

10. Văn Giới Sát Của Thiền Sư Chân Yết -

Phổ Am Tổ Sư Giới Sát Văn

11. Văn Giới Sát Của Tổ Sư Phổ Am

天地神明戒殺文

Thiên Địa Thần Minh Giới Sát Văn

12. Răn Việc Sát Sanh Để Cúng Tế Trời Đất

事親大孝戒殺文

Sự Thân Đại Hiếu Giới Sát Văn

13. Con Hiếu Thờ Cha Mẹ Không Sát Sanh

待客解嘲戒殺文

Đãi Khách Giải Trào Giới Sát Văn

14. Răn Việc Giết Thịt Đãi Khách

分產解冤戒殺文

Phân Sản Giải Oan Giới Sát Văn

15. Răn Việc Giết Hại Để Sanh Nở Được An Ổn

慶生報本戒殺文

Khánh Sanh Báo Bổn Giới Sát Văn

16. Răn Sát Sanh Trong Việc Mừng Sanh Nhật

許願保安戒殺文

Hứa Nguyện Bảo An Giới Sát Văn

17. Răn Việc Sát Sanh Để Cầu Được Thỏa Nguyện

救患謟祭戒殺文

Cứu Hoạn Siểm Tế Giới Sát Văn

18. Răn Việc Sát Sanh Cầu Quỷ Thần Cứu Nạn

利益亡人戒殺文

Lợi Ích Vong Nhân Giới Sát Văn

19. Răn Việc Giết Hại Vì Người Chết

預修超薦戒殺文

Dự Tu Siêu Tiến Giới Sát Văn

20. Răn Việc Giết Hại Trước Khi Cầu Siêu, Trai Giới

慈心不殺放生文

Từ Tâm Bất Sát Phóng Sanh Văn

21. Lòng Từ Bi Không Giết Hại, Thường Phóng Sanh

普勸戒殺决疑文

Phổ Khuyến Giới Sát Quyết Nghi Văn

22. Rộng Khuyên Tất Cả Mọi Người Đừng Giết Hại

身為苦本,覺悟早修

Thân Vi Khổ Bổn, Giác Ngộ Tảo Tu

23. Thân Là Cội Khổ, Giác Ngộ Sớm Tu

永明壽禪師警世文

Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư Cảnh Thế Văn

24. Văn Cảnh Tỉnh Của Thiền Sư Vĩnh Minh Thọ

圓修淨土决疑論

Viên Tu Tịnh Độ Quyết Nghi Luận

25. Dứt Sạch Lòng Nghi, Tu Theo Tịnh Độ

三大聖人决疑文

Tam Đại Thánh Nhân Quyết Nghi Văn

26. Ba Vị Đại Thánh Dứt Lòng Nghi Cho Người

萬宗禪師直指篇

Vạn Tông Thiền Sư Trực Chỉ Thiên

27. Thiền Sư Vạn Tông Chỉ Thẳng Đường Tu

龍華三會畧要說

Long Hoa Tam Hội Lược Yếu Thuyết

28. Lược Nói Về Ba Hội Long Hoa

宗鏡要語

Tông Kính Yếu Ngữ

29. Những Lời Cốt Yếu Trong Sách Tông Kính

禮佛發願文

Lễ Phật Phát Nguyện Văn

30. Bài Văn Lễ Phật Và Phát Nguyện

淨土成佛

Tịnh Độ Thành Phật

31. Tu Tịnh Độ Thành Phật

Quyển Hạ - 辦明異端

Biện Minh Dị Đoan

1. Biện Minh Lẽ Di Đoan

辦明楊墨

Biện Minh Dương, Mặc

2. Biện Minh Về Học Thuyết Dương, Mặc

辦明虛無寂滅

Biện Minh Hư Vô Tịch Diệt

3. Biện Minh Ý Nghĩa Hư Vô Tịch Diệt

辦明鬼神情狀

Biện Minh Quỷ Thần Tình Trạng

4. Biện Minh Về Quỉ Thần

辦明天誅雷擊

Biện Minh Thiên Tru Lôi Kích

5. Biện Minh Việc Trời Đánh

君臣名儒學佛

Quân Thần Danh Nho Học Phật

6. Các Vị Vua Quan Và Danh Nho Học Phật

儒宗參究禪宗

Nho Tông Tham Cứu Thiền Tông

7. Các Nhà Nho Học Phật

學佛謗佛

Học Phật Báng Phật

8. Học Phật Bài Bác Phật

從人謗佛,附己見謗佛

Tùng Nhân Báng Phật, Phụ Kỷ Kiến Báng Phật

9. Nghe Theo Người Khác Bài Bác Phật, Thêm Ý Kiến Mình Để Bài Bác Phật

破不信因果

Phá Bất Tín Nhân Quả

10. Phá Trừ Ý Kiến Không Tin Nhân Quả

破不信地獄

Phá Bất Tín Địa Ngục

11. Phá Trừ Ý Kiến Không Tin Địa Ngục

地獄輪迴異類說

Địa Ngục Luân Hồi Dị Loại Thuyết (Xuất Nho Điển)

12. Nói Về Địa Ngục, Luân Hồi Và Súc Sanh

辯明升降托胎

Biện Minh Thăng Giáng Thác Thai

13. Nói Về Việc Đầu Thai Thác Sanh Luân Chuyển

辯明梁武定業

Biện Minh Lương Võ Định Nghiệp

14. Biện Minh Định Nghiệp Của Lương Võ Đế

辯明東西界域

Biện Minh Đông Tây Giới Vực

15. Biện Minh Ranh Giới Các Cõi Đông Tây

辯明三教經典

Biện Minh Tam Giáo Kinh Điển

16. Biện Minh Kinh Điển Của Tam Giáo

辯明三教至道

Biện Minh Tam Giáo Chí Đạo

17. Biện Minh Chỗ Chí Đạo Trong Tam Giáo

辯明三教優劣,勸修淨土論

Biện Minh Tam Giáo Ưu Liệt, Khuyến Tu Tịnh Độ Luận

18. Biện Minh Chỗ Hơn Kém Trong Tam Giáo, Khuyến Tu Tịnh Độ

辯明三教聖人前後降生頌

Biện Minh Tam Giáo Thánh Nhân Tiền Hậu Giáng Sanh Tụng

19. Biện Minh Việc Đản Sanh Trước Sau Của Ba Vị Thánh Nhân Tam Giáo

辯明精氣神

Biện Minh Tinh Khí Thần

20. Biện Minh Về Tinh, Khí, Thần

離相顯性往生淨土說

Ly Tướng Hiển Tánh, Vãng Sanh Tịnh Độ Thuyết

21. Lìa Hình Tướng, Rõ Chân Tánh, Vãng Sanh Tịnh Độ

身雖出家不求淨土說

Thân Tuy Xuất Gia, Bất Cầu Tịnh Độ Thuyết

22. Thân Tuy Xuất Gia, Chẳng Cầu Tịnh Độ

裴相國身心虛偽說

Bùi Tướng Quốc Thân Tâm Hư Ngụy Thuyết

23. Bài Tướng Quốc Luận Việc thân Tâm Là Hư Giả

龍舒居士婬殺說

Long Thư Cư Sĩ Dâm Sát Thuyết

24. Cư Sĩ Long Thư Bàn Về Sự Dâm Dục Và Giết Hại

理事圓頓說

Lý Sự Viên Đốn Thuyết

25. Lý Và Sự Tức Thời Trọn Vẹn

為君子說

Vi Quân Tử Thuyết

26. Làm Người Quân Tử

情說

Tình Thuyết

27. Luận Về Cái Tình Thường - 小因果說

Tiểu Nhân Quả Thuyết

28. Bàn Về Nhân, Quả Nhỏ Nhặt - 二天人說

Nhị Thiên Nhân Thuyết

29. Hai Vị Thiên Nhân - 勸修備說

Khuyến Tu Bị Thuyết

30. Bàn Về Sự Chuẩn Bị Trước - 寄庫功德說

Ký Khố Công Đức Thuyết

31. Bàn Về Việc Gửi Kho Công Đức - 過現未來三大劫說

Quá, Hiện, Vị Lai Tam Đại Kiếp Thuyết

32. Bàn Về Ba Đại Kiếp Quá Khứ, Hiện Tại Và Vị Lai

尸迦羅越六方禮經

Thi-Ca-La-Việt Lục Phương Lễ Kinh

Phụ Bản 1: Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ Kinh

Phụ Bản 2: Phật Thuyết Thiện Sanh Tử Kinh

33. Kinh Thi-Ca-La-Việt Lễ Bái Sáu Phương

太上,東嶽垂訓文

Thái Thượng, Đông Nhạc Thùy Huấn Văn

34. Lời Dạy Của Các Thái Thượng Đông Nhạc

紫虛元君戒論文

Tử Hư Nguyên Quân Giới Luận Văn

35. Luận Răn Đời Của Tử Hư Nguyên Quân - 康節先生勸善文

Khang Tiết Tiên Sanh Khuyến Thiện Văn

36. Văn Khuyến Thiện Của Tiên Sanh Khang Tiết

無際大師心藥方

Vô Tế Đại Sư Tâm Dược Phương

37. Phương Thuốc Trị Tâm Của Đại Sư Vô Tế

勸行忍辱撮要

Khuyến Hành Nhẫn Nhục Toát Yếu

38. Bài Toát Yếu Khuyên Thực Hành Nhẫn Nhục

勸人敬惜字紙文

Khuyến Nhân Kích Tích Tự Chỉ Văn

39. Khuyên Người Tôn Trọng Giữ Gìn Giấy Có Chữ Viết

勸修西方淨土

Khuyến Tu Tây Phương Tịnh Độ

40. Khuyên Tu Tây Phương Tịnh Độ

普勸修持淨土

Phổ Khuyến Tu Trì Tịnh Độ

41. Rộng Khuyên Việc Tu Trì Tịnh Độ

預辦淨土資糧

Dự Biện Tịnh Độ Tư Lương

47. Chuẩn Bị Hành Trang Trên Đường Về Tịnh Độ

臨終正念往生

Lâm Chung Chánh Niệm Vãng Sanh

43. Lâm Chung Chánh Niệm Được Vãng Sanh

臨終三疑

Lâm Chung Tam Nghi

44. Ba Điều Nghi Lúc Lâm Chung

臨終四關

Lâm Chung Tứ Quan

45. Bốn Cửa Ải Lúc Lâm Chung

Phụ Lục - 山居百詠

Sơn Cư Bách Vịnh

Phụ Lục - Trăm Bài Thơ Vịnh Đời Sống Nơi Núi Sâu

Mục Lục

Quy Nguyên Trực Chỉ