LOGO VNBET

Sám Thi Nước Từ Bi

Lời Tựa

Khai Kinh- Niệm Hương

Kỳ Nguyện

Tán Phật

Quán Tưởng- Đảnh Lễ Tam Bảo

Chú Đại Bi

Văn Phát Nguyện

Kệ Khai Kinh

Pháp Sám Hối Của Sám Thi Nước Từ Bi (Cuốn Thượng)- Chương I: Mở Đầu Sám Hối- Tiết 1: Lý Do Sám Hối

Tiết 2: Căn Bản Sám Hối (Quy Y Tam Bảo)

Tiết 3: Những Điều Sám Hối (Ba Chướng)

Tiết 4: Phương Tiện Sám Hối (Bảy Tâm Vượt Bực)

Tiết 5: Nghĩ Nhớ Tam Bảo Để Sám Hối

Tiết 6: Cảnh Giác Vô Thường Và Khổ Báo Để Sám Hối

Tiết 7: Cảnh Giác Tội Lỗi Để Sám Hối

Chương II: Sám Hối Phiền Não

Tiết 1: Sám Hối Căn Bản Của Phiền Não

Tiết 2: Sám Hối Tính Chất Qua Danh Nghĩa Của Phiền Não

Tiết 3: Sám Hối Nhân Duyên Của Phiền Não

Tiết 4: Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Nhân Duyên Của Phiền Não

Tiết 5: Giá Trị Của Sự Sám Hối

Tiết 6: Lập Lại Tâm Tư Để Sám Hối

Tiết 7: Lập Lại Cảnh Giác Để Sám Hối

Tiết 8: Sám Hối Những Phiền Não Nặng Nhất

Tiết 9: Sám Hối Những Phiền Não Nặng Và Sâu

Tiết 10: Lời Nguyện Về Sự Sám Hối Những Phiền Não Trên

Hồi Hướng Công Đức

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Hồi Hướng Công Đức

Phục Nguyện

Kết Kinh

Tự Quy Y

Hồi Hướng Chúng Sanh

Khai Kinh- Niệm Hương

Kỳ Nguyện

Tán Phật

Quán Tưởng- Đảnh Lễ Tam Bảo

Chú Đại Bi

Văn Phát Nguyện

Kệ Khai Kinh

Pháp Sám Hối Của Sám Thi Nước Từ Bi (Cuốn Trung)- Tiết 11: Lạy Phật Và Lập Lại Tâm Tư Để Sám Hối

Tiết 12: Sám Hối Sự Chướng Ngại Của Phiền Não

Tiết 13: Lời Nguyện Và Lạy Phật Về Sự Sám Hối Trên

Chương III: Sám Hối Ác Nghiệp - Tiết 1: Giải Tỏa Nghi Hoặc Bằng Cách Phân Loại Về Nghiệp

Tiết 2: Sám Hối Tổng Quát Về Ác Nghiệp

Tiết 3: Lời Nguyện Về Sám Hối Trên

Tiết 4: Sám Hối Riêng Biệt Về Ác Nghiệp -Mục Một: Sám Hối Ba Ác Nghiệp Của Thân

Mục Hai: Sám Hối Bốn Ác Nghiệp Của Miệng

Mục 3: Sám Hối Ác Nghiệp Của Sáu Căn

Hồi Hướng

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Hồi Hướng Công Đức

Phục Nguyện

Kệ Kết Kinh

Tự Quy Y

Hồi Hướng Chúng Sanh

Sám Thi Nước Từ Bi (Kinh Thủy Sám) (Cuốn Hạ)- Khai Kinh - Niệm hương

Kỳ Nguyện

Tán Phật- Quán Tưởng

Đảnh Lễ Tam Bảo

Chú Đại Bi

Văn Phát Nguyện

Kệ Khai Kinh

Mục 4: Sám Hối Ác Nghiệp Đối Với Tam Bảo

Mục 5: Sám Hối Những Ác Nghiệp Phức Tạp

Chương IV: Sám Hối Khổ Não - Tiết 1: Lời Nói Đầu - Mục 1: Quả Báo Khó Tránh Nhưng Sám Hối Trừ Được

Mục 2: Cảnh Giác Sự Chết Và Khổ Báo

Mục 3: Cành Giác Vô Thường

Mục 4: Cảnh Giác Luân Hồi Khổ Báo

Tiết 2: Sám Hối Khổ Báo Địa Ngục - Mục 1: Sám Hối Khổ Báo Địa Ngục A Tỳ

Mục 2: Sám Hối Khổ Báo Các Địa Ngục Khác

Mục 3: Lời Nguyện Và Lạy Phật Về Sự Sám Hối Khổ Báo Địa Ngục

Tiết 3: Sám Hối Khổ Báo Ba Ác Đạo Khác - Mục 1: Lời Nói Đầu (Cảnh Giác Kẻ Chỉ Lo Hiện Tại Mà Không Biết Lo Tương Lai)

Đảnh Lễ Tam Bảo

Mục 2: Sám Hối Khổ Báo Súc Sinh

Mục 3: Sám Hối Khổ Báo Ngạ Quỷ

Mục 4: Sám Hối Khổ Báo Quỷ Thần

Mục 5: Lời Nguyền Về Sự Sám Hối Của Ba Ác Đạo

Tiết 4: Sám Hối Dư Báo Nhân Gian - Mục 1: Lời Nói Đầu (Mọi Sự Trái Ý Đều Là Dư Báo)

Mục 2: Sám Hối Dư Báo Nhân Gian

Chương V: Phát Nguyện Hồi Hướng - Tiết 1: Tổng Kết Hồi Hướng

Tiết 2: Phát Nguyện Đặc Biệt

Tiết 3: Phát Nguyện Đồng Nhất

Hồi Hướng

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Hồi Hướng Công Đức

Phục Nguyện

Kệ Kết Kinh

Tự Quy Y

Hồi Hướng Chúng Sanh

Tài Liệu Tham Khảo

Chú Giải (Cuốn Thượng)

Cuốn Trung

Cuốn Hạ

Sám Thi Nước Từ Bi