LOGO VNBET

Tìm Hiểu Đạo Phật

Dẫn Nhập

Chương một: Các Phật Tử Tin Tưởng Gì? - Tín ngưỡng trong Phật giáo

Thực hành và xác chứng lời Phật dạy

Phật pháp là phương pháp chứ không phải là học thuyết

Ngôi Tam Bảo

Tôn kính những Bậc Đạo sư

Những lễ dâng trong một ngôi chùa

Phật Bảo

Đời sống của Đức Gotama

Nương tựa vào Đức Phật

Pháp Bảo và sự nương tựa vào Pháp

Khổ Đau và hạnh phúc

Nghiệp và nghiệp quả

Tái sinh

Cảnh Giới nhận thức

Các cảnh giới hiện hữu

Vào lúc khởi đầu

Ba căn bản bất thiện

Các điên đảo

Tam pháp ấn

Các công đức và các hạnh Ba La Mật

Khả năng trở thành toàn thiện của con người

Con đường trung đạo của tu tập

Chương hai: Các Phật Tử Tu Tập Những Gì?

Về Giới luật

Nương tựa vào Tăng Bảo

Phàm Tuệ

Xả ly và Xả ly Ba la mật

Nguyện và Nguyện Ba la mật

Bố thí và Bố thí Ba la mật

Giới Đức - Giới Điều

Các căn bản của giới đức

Giới Ba la mật

Thiền Định

Các yếu tố tâm thức của thiền định

Các thần thông

Hai dòng suối trong sự phát triển tâm thức

Thiền định là liều thuốc chữa bệnh

Lời chỉ dẫn thực tiễn cho những người tu thiền

Các Phạm trú (Bốn vô lượng tâm), các Ba la mật và các Đức tính khác liên hệ với thiền định

Nhẫn nhục vả Nhẫn nhục ba la mật

Tinh tấn và Tinh tấn Ba la mật

Thiền định và thiền định Ba la mật

Những nguy hiểm trong việc tu tâm

Chương Ba: Các Phật Tử Thể Chứng Gì?

Giới hạn của ngôn từ

Chân lý tương đối và chân lý tối hậu

Niết bàn ( Nirvàna)

Tối thắng tuệ và Tối thắng tuệ Ba la mật

Các phương tiện thiện xảo và Thiện xảo Ba la mật

Chân lý và Chân lý Ba la mật

Thánh tính của toàn diện - Lý tưởng Phật giáo

Sách Đọc Thêm

Các tác phẩm do Chơn Thiện biên soạn và dịch

Mục lục

Tìm Hiểu Đạo Phật