LOGO VNBET
chúng ta. Nhưng ý nghĩa chân thực của việc làm Phật sự, chúng ta đã hiểu hết chưa? Biết hết chưa? Xin mời mọi người chúng ta hãy đem quyển sách này đọc cho xong, đọc cho hết, nghiền ngẫm cho kỹ, thì đến khi chúng ta làm các Phật sự càng có ý nghĩa, càng có công đức. Cho nên trong phần này của quyển sách tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người chúng ta có một sự nhận biết, định nghĩa về ý nghĩa Phật Sự, cái công dụng khi làm Phật sự, vấn đề tử vong, tính chất bản thể của vong linh, và ý nghĩa của việc tụng kinh lễ sám, cúng Mông Sơn, v.v…
I – TẠI SAO LẠI LÀM CÁC PHẬT SỰ?
Nếu dùng nghĩa rộng mà nói, phàm những việc như tin Phật, cầu Phật, tu Phật, cúng Phật, thành Phật v.v… thì đều gọi là Phật sự. Đức Phật nói tất cả chúng ta, ai ai cũng đều có khả năng thành Phật, chỉ cần chúng ta tin vào Phương Pháp Thành Phật của Đức Phật đã nói, lại y theo phương pháp đó mà thực hành, thì ắt có khả năng thành Phật. Bởi vì Phật sự phạm vi có rộng có hẹp, mới gọi là Phật pháp vô biên, cái ý nghĩa rộng lớn của phương pháp thành Phật thì rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể phương pháp nào cũng có thể nói ra được. Ví dụ như lễ Phật, niệm Phật, hành thiện chỉ ác, nói những điều Đức Phật đã nói, làm

* Trang 91 *
device

những điều đức Phật đã làm. Phải làm đến trì hết thảy tịnh giới, mà không có một giới nào là không trì, tu hết thảy các pháp lành, mà không có một pháp lành nào không tu, độ hết thẩy chúng sinh, mà cũng không có một chúng sinh nào là không độ. Nói cách khác là không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, đó cũng là những việc làm một cách tích cực cứu mình cứu người.
Trong Phật giáo chủ trương, muốn thành Phật thì phải bắt đầu là việc kiến lập một con người có một tính cách hoàn mỹ. Do đó trước tiên là phải khuyên người không được sát sinh, không được trộm cắp, không tư tình với vợ con của người khác, không được lừa dối, cũng chẳng tối ngày say sưa rượu chè, những điều này cũng rất gần với những điều Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tin của nhà Nho. Tiến thêm một bước là khiến cho con người ta siêu xuất phàm phu vào dòng giống thánh của bậc thánh nhân, đó cũng là người giải thoát hết mọi khổ não của nhân gian, như sinh và tử, lão và bệnh v.v… Cảnh giới mà chúng ta đạt được sau khi giải thoát được hết thảy khổ não, đó cũng là mục đích tìm cầu của Phật Giáo.
Làm như thế nào để đạt được mục đích giải thoát

* Trang 92 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người