LOGO VNBET
tiến tu ắt sau này sẽ đến ngày viên thành quả Phật. Những lợi ích to lớn như vậy, hoàn toàn đều nhờ vào sức lực trợ niệm của mỗi chúng ta. Nếu đúng như đó mà thực hành, thì đúng là người con hiếu thảo đối với cha mẹ, là người em ngoan đối với anh chị, là bậc cha mẹ hết mực hiền từ đối với các con, là người thật nghĩa thật trung đối với bạn bè hàng xóm, cũng là bối đắp gieo trồng nhân duyên tịnh độ cho chính bản thân mình. Lại đem pháp môn này quảng diễn tuyên truyền cho mọi người cùng hưởng ứng tin theo, dần dần góp gió thành bão, trở thành phong trào, người người biết niệm Phật, nhà nhà đều biết trợ niệm vãng sinh, há chẳng phải là sự tốt lành lắm ư? Nay từng điều từng điều tôi xin trần thuật lại cho mọi người cùng biết, việc này không thể một lúc một thời mà thích ứng cho được, xin mọi người chúng ta đều nên nhất tâm.
I – THIỆN XẢO KHAI ĐẠO VỖ VỀ AN ỦI KHIẾN SINH LÒNG CHÍNH TÍN.
Dùng lời thiết tha, khuyên nhủ bệnh nhân buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật, nếu như có việc nào trăn trối căn dặn lại con cháu, thì mau chóng dặn dò phó thác, sau khi mọi việc căn dặn phó thác đã xong, thì

* Trang 76 *
device

nên buông bỏ tất cả, không vướng trần ai, chỉ một lòng nghĩ rằng bây giờ đây ta sẽ theo Phật vãng sinh về nước của Ngài. Còn lại tất cả mọi thứ giầu sang phú quý, thân bằng quyến thuộc, mọi thứ trần cảnh, những thứ này người bệnh và thân quyến đều phải nên biết, nó khiến cho người sắp chết phải chịu họa hại, bởi thế cho nên người sắp ra đi không được khởi lên cái tâm tham luyến. Phải biết, cái chân tính chân thật của mỗi con người và ngay của bản thân mình là không có sinh diệt, không có chết. Tại sao lại nói chết vậy, vì đó chỉ là quá trình xả bỏ cái thân này mà để đổi sang một cái thân khác. Nếu mà không niệm Phật thì thần thức người mất sẽ tùy theo nghiệp lực thiện ác mà sinh vào trong các đường thiện ác không có giống nhau. (Thiện đạo tức là cõi người, cõi trời; ác đạo tức là súc sinh, ngã quỷ, địa ngục; còn A Tu La có lúc gọi là Thiện đạo, lại gọi là Ác đạo bởi tu nhân nên cảm quả A tu la nửa thiện nửa ác bị kẹp vào giữa, cho nên rất phức tạp vậy). Nếu khi lâm chung một lòng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, bởi có cái tâm chí thành niệm Phật, ắt sẽ cảm ứng được đức Phật phát lòng từ bi, đưa tay tiếp dẫn, khiến được vãng sinh. Đừng có tự ti mà nghĩ rằng mình chỉ là phàm phu nghiệp lực sâu dày, làm gì mà chỉ

* Trang 77 *
device

niệm Phật mấy tiếng đồng hồ mà có thể thoát ly sinh tử vãng sinh Tây Phương ư?
Nên biết lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn bao la, người có phạm các tội nặng như thập ác, ngũ nghịch, các tướng lâm chung địa ngục đã hiển hiện, nếu có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, hoặc niệm mười tiếng, hay chỉ một tiếng, cũng đều mong Phật tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương. Loại người này chỉ niệm có mấy câu mà được vãng sinh, huống là người nghiệp nặng đầy mình, lại ít niệm Phật, tâm sinh hoài nghi thì làm sao có thể vãng sinh? Nên biết chân tâm bản tính của mỗi chúng ta và Phật không hai, nhưng bởi nghiệp chướng nặng nề mà cái chân tâm đó chẳng được thụ dụng. Ngày hôm nay chúng ta đã quay về với Phật, cũng ví như người con đi xa lâu ngày hôm nay quay về với cha, lại cũng ví như trả lại cho ta cái quê hương đích thực của chính bản thân mình, cho nên đừng cho nó là việc bên ngoài, không quan trọng mà không lưu ở trong tâm.
Xưa kia đức Phật phát đại hoằng nguyện: “Nếu có chúng sinh, nghe thấy tên ngài, tâm sinh hoan hỷ, niềm tin kiên cố, chỉ niệm mười niệm mà người đó không được vãng sinh về nơi nước ngài, thì ngài quyết không lên ngôi chính giác”. Bởi thế hết thảy

* Trang 78 *
device

chúng sinh khi lâm chung phát tâm chí thành niệm Phật, cầu sinh về cõi nước Tây Phương, thì không có người nào là ngài không giơ tay ra tiếp đón vãng sinh cả. Trăm nghìn vạn lần cũng không được hoài nghi, nếu hoài nghi là bị ngộ nhận, mà ngộ nhận thì cái họa không phải là nhỏ vậy. Huống hồ là lìa thế giới khổ đau này, sinh về thế giới vui vẻ kia, đó là việc rất nhanh chóng, chỉ cần trong gẩy móng tay là sinh sang nước Phật, mầu nhiệm như vậy ai mà chẳng vui mừng.
Lại cũng không tránh khỏi cho người mới vào đạo, không được hoài nghi, cho nên nói “Niềm tin là mẹ đẻ của chư Phật”. Nhất thiết không được sợ chết, vì chúng ta có sợ chết bao nhiêu, thì chúng ta cũng không làm sao tránh khỏi cái chết. Không ai là không chết, ngược lại vì có cái tâm niệm sợ chết, nên khó mà có phần vãng sinh Tây Phương, bởi vì cái tâm của ta và tâm của Phật tương phản không có điểm đồng nhau. Đức Phật tuy rằng tấm lòng đại bi của Ngài rất lớn, thương yêu hết thảy chúng sinh, nhưng chúng sinh không có quy y quay về nương tựa vào những lời dạy bảo của Ngài, thì làm sao để Ngài tiếp độ đây?
A Di Đà Phật vạn đức hồng danh, cũng ví như một lò lửa đỏ rực lớn. Lại nói bản thân của mỗi chúng

* Trang 79 *
device

ta mang nặng chất chứa tội nghiệp của bao nhiêu đời kiếp, cũng ví như đám tuyết ở trong không trung. Nghiệp nặng như thế từ đời vô thủy cho đến đời nay, nhưng chỉ nhờ công năng niệm Phật mà nghiệp chướng liền được tiêu trừ hết, giống như miếng tuyết kia đem bỏ vào trong lò lửa nóng, chỉ trong giây lát liền tiêu tan hết. Lại nữa khi nghiệp ác đã tiêu diệt hết, chỉ còn lại thiện nghiệp tự nhiên tăng trưởng ngày càng thù thắng vi diệu, thì làm sao có thể làm trở ngại cho việc vãng sinh của chúng ta ư? Làm sao phải lo là Phật Di Đà lại không đến tiếp dẫn chúng ta ư?
Nếu như chúng ta phủ dụ, an ủi, vỗ về, dùng lời nói uyển chuyển để khai đạo chỉ dẫn, khiến cho người bệnh sinh tâm chính tín, thì đó cũng là công đức Phật sự của mỗi chúng ta. Đó cũng là việc làm thành thật của những người con hiền cháu thảo tận tâm báo hiếu trả nghĩa người thân, cho nên việc làm này luôn để trong tâm, nhất thiết không được tùy thuận theo nhân tình thế thái của người thế gian mà đi cầu xin thần linh khấn vái đình này miếu nọ, bươn bả tìm thầy bốc thuốc ở khắp bốn phương hầu kéo dài tuổi thọ, không biết rằng một khi thọ mệnh đã hết, thì dù cho quỷ thần có tài giỏi, thuốc thang dù có diệu dụng như thế nào đi

* Trang 80 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người