LOGO VNBET
hết sinh tử khổ não, thì chúng ta cần phải tin vào phương pháp mà Đức Phật nói ra, theo phương pháp đó mà đi thực hành. Đó chính là xem kinh, đọc kinh, nghe kinh rồi đi thực hành tu tập thiền tọa, niệm Phật, đó chính là phương pháp, là con đường để đạt được sự giải thoát đích thực. Mong tất cả mọi người đều đến thực hành tu tập. Nhưng đối với một số người không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập, đến khi cha mẹ anh em trong nhà họ tử vong, họ cũng chẳng còn phương pháp nào, liền thỉnh sư tăng đến để làm các Phật sự. Đích thực việc làm này đều có lợi ích của nó, bài viết này nói về Phật Sự đại bộ phận đều chú trọng về phương diện ý nghĩa hẹp của nó để thuyết minh.
II – MỜI NGƯỜI XUẤT GIA LÀM CÁC PHẬT SỰ THÌ ĐƯỢC NHỮNG LỢI ÍCH GÌ?
Người xuất gia là người tu học và hành trì các phương pháp theo lời dạy của Đức Phật và cũng là người hoằng dương Phật Pháp, chức nghiệp của họ là tu hành, là hoằng pháp vậy. Bởi vì những người này năng làm các Phật sự, cho nên có Công đối với mọi người, lại có Đức đối với ngay bản thân mình. Nếu chúng ta cung cấp bố thí cho họ những đồ dùng sinh

* Trang 93 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người