LOGO VNBET
tình cảm của họ đối với người bệnh chúng ta có thể cảm thông, việc người thân chuẩn bị ra đi ai mà chẳng xót chẳng đau. Cho nên tất cả mọi việc đều phải nhờ vào sự am tường thông hiểu đạo lý một cách minh bạch sáng suốt của người chủ sự, cho người nói với người đến thăm viếng đó, để cho họ hiểu mà thông cảm cho, để tránh việc tình cảm làm trở ngại tác hại cho người bệnh, bởi do phân tâm mà không được vãng sinh vậy.
III – NGĂN CẤM KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN, KHÓC THAN ĐỂ ĐỀ PHÒNG VIỆC KHÔNG HAY XẨY RA.
Khi người bệnh chuẩn bị dứt hơi thở cuối cùng, cũng là khoảng thời gian phán đoán xem người mất sẽ được đầu thai là bậc thánh hay kẻ phàm, là người hay là quỷ, là giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hết sức quan trọng cho sự tái sinh của người bệnh. Do đó chỉ có thể dùng danh hiệu Phật, khai đạo chỉ bày nhắc nhở người bệnh, tuyệt đối không được tắm rửa, thay quần áo, hay di chuyển sang chỗ khác. Chẳng cần biết người bệnh nằm ngồi như thế nào chúng ta chỉ thuận theo các tư thế của họ, không được một chút di động hay nắn chỉnh, lại cũng không được đối với người bệnh sinh

* Trang 86 *
device

lòng chua xót đau thương, hay khóc lóc kêu than v.v… Trong lúc này người bệnh thân không tự chủ, chỉ cần một cái động nhẹ vào chân tay hay bất cứ chỗ nào trong thân thể, thì nó cũng đau đớn ví như chúng ta đang bóp tay vặn chân cào xé thân thể vậy. Khi cơ thể đau đớn rất dễ khởi tâm sân hận, tâm sân hận khởi lên, thì tâm niệm Phật dứt, lúc này thần thức linh hồn chỉ còn cách tùy theo cái tâm sân hận mà đầu thai thôi, phần lớn những người này đầu thai làm loài độc ác, cho nên rất đáng kinh đáng sợ. Nếu người bệnh nhìn thấy hay nghe được cảnh kêu gào khóc thương của người thân, thì lúc này tâm luyến ái phát khởi, tâm niệm Phật liền dứt hẳn, người bệnh lại tùy theo cảnh tình ái dẫn đi, cho đến đời đời kiếp kiếp không được giải thoát. Lúc này việc lợi ích thiết thực nhất là nhất tâm niệm Phật, mà tai hại lớn nhất là khóc lóc kêu gào. Nếu vọng động khóc lóc kêu gào khiến cho tâm sân hận và tâm tham luyến ái tình, thì ngàn người muốn sinh Tây Phương cũng chẳng được một người.
Lại nói người chuẩn bị chết, nếu khí nóng mà từ dưới đi lên trên thì đó là tướng siêu thăng, còn khí từ trên đi xuống dưới là tướng đọa lạc, cho nên có câu thơ rằng:

* Trang 87 *
device

Đầu làm bậc thánh, mắt sinh thiên
Người nóng ở tim, bụng ngã quỷ
Súc sinh thì ắt từ đầu gối mà ra
Dưới bàn chân nóng đọa địa ngục.
Nhưng khi mọi người thành tâm trợ niệm, thì khí nóng có thể từ dưới mà được vãng sinh về Tây Phương. Tối kỵ là việc dò dẫm thăm xem hơi nóng ở chỗ nào, nếu lúc đó mà thần thức chưa ra đi, thì việc bàn tay chúng ta thăm dò động vào cơ thể người chết chính là một kích thích, khiến cho tâm người chết sinh phiền muộn đau đớn, làm trở ngại cho việc vãng sinh của họ, thì đó không phải là tội vô lượng vô biên lắm sao. Nguyện cho tất cả những người thân hữu, bạn bè tri thức khẩn thiết chí thành nhất tâm niệm Phật, không nên thăm dò hơi nóng lạnh ở chỗ nào. Nên phận làm con phải lấy việc đó mà khắc ghi ở trong lòng, đó mới thực là người con hiếu hạnh báo đáp thâm ân.
Nếu cứ căn cứ vào những phong tục, tình cảm của người thế gian, thì đó chính là chúng ta không tiếc một hành vi cử chỉ nào để đẩy người thân sắp mất của gia đình mình vào trong biển khổ. Những người không có tri thức thì đều cho rằng những cử chỉ hành vi của chúng ta, mà người thế gian cho đó là hiếu đạo, được

* Trang 88 *
device

mọi người xưng tán, nhưng có biết đâu cái Hiếu của chúng ta cũng giống như tình yêu của La Sát nữ vậy. Trong kinh có nói rằng: Quỷ La Sát nữ ăn thịt người, mà lại nói rằng vì ta yêu người này nên mới ăn thịt họ. Cũng giống như những người vô trí kia làm việc hiếu vậy, khiến cho người thân của mình mất hết sự bình yên vui vẻ tĩnh lặng, chịu sự khổ đau dày vò, thế mà cứ nói là hiếu, thì há chẳng giống như tình yêu của Quỷ La Sát ư? Tôi nói những lời này, thật không gần gũi với những tình cảm suy nghĩ thường tình của người thế gian, nhưng nếu cứ căn cứ vào thực tế mà nói, việc quan trọng nhất của người thân chúng ta là khiến cho người thân của chúng ta được vãng sinh, người còn sống thì tăng phúc tăng lộc, đó cũng là những điều cần nên biết của những người có tấm lòng nhiệt thành, con hiền cháu thảo, bạn bè thân hữu.
Câu nói: Đỉnh thánh, nhỡn sinh thiên, có nghĩa rằng khi con người chúng ta dứt hết hơi thở, toàn thể cơ thể đều lạnh toát, duy chỉ còn sót lại nơi đỉnh đầu là còn nóng, thì người mất này nhất định sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử. Nếu hơi nóng còn lưu lại ở mắt và ở trán, thì người này sẽ sinh về cõi trời, nơi tim mà còn nóng thì sinh về cõi người, bụng thì đọa vào loài ngã

* Trang 89 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người