LOGO VNBET
mất, không nên dùng quần áo mới để mặc cho người chết, mà quần áo mới này nên đem bố thí cho người khác, thì vong linh càng được phúc lạc. Lại cũng không nên dùng quan tài loại tốt, cũng không nên xây đắp mộ lớn to cao, một là hao tốn tiền tài của gia quyến, hai là vong giả cũng chẳng có lợi ích chi.
IV – CÁC VIỆC CẦU SIÊU TIẾN CHO VONG LINH.
Nội trong bốn mươi chín ngày, nếu muốn cảm thỉnh chư Tăng làm các Phật sự để cầu siêu tiến cho vong linh, thì lấy niệm Phật làm chủ. Nếu có tụng kinh bái sám, cúng Mông Sơn thí thực chẩn tế cô hồn v.v…, tuy những việc làm này có công đức bất khả tư nghì, nhưng có nhiều vị tăng đọc cho đủ văn, bày ra cho xong việc, không đúng như pháp, thì làm sao mà có lợi ích thiết thực được. Ngài Ấn Quang đại sư trong văn sao tập có trách chúng ta rằng “Những việc như tụng kinh bái sám, cúng Mông Sơn thí thực chẩn tế cô hồn v.v… chỉ là phô diễn hình thức, vất vả mà lợi ích chẳng cao”. Nếu chuyên tâm niệm Phật, thì ai mà chẳng có thể niệm được, đó chính là thiết thực nhất, lợi ích lớn nhất.

* Trang 69 *
device

Khi thỉnh chúng tăng niệm Phật, thì người nhà thân thuộc cũng phải ngồi để niệm theo, chí thành khẩn thiết, như pháp kính cẩn, ắt cầu mong chư Phật Bồ Tát phóng tay tiếp dẫn vong linh, khiến cho kẻ còn người mất đều được lợi lạc.
Phàm khi niệm Phật v.v… hết thảy công đức đều đem hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh thì công đức đó càng thêm rộng lớn, lợi ích của người mất càng thêm tăng trưởng. Ăn uống cỗ bàn trong khi đám tang, trong vòng bốn chín ngày nên dùng đồ chay, không nên dùng đồ mặn rượu thịt tôm cá, khiến cho sát hại sinh mệnh, không có lợi ích cho vong linh. Khi truy điệu tiễn đưa không cần điếu văn rườm rà, lời văn bi ai, khi đưa tang cũng chẳng nên bày đặt phô diễn nghi trượng để cho người sống cảm thấy long trọng dễ nhìn, nên vì người mất mà tiếc phúc tích đức.
Sau khi bốn mươi chín ngày, thì luôn cử hành các việc siêu độ cầu tiến vong linh, đồng thời cũng để cho gia đình quyến thuộc bày tỏ tấm lòng hiếu hạnh của mình đối với người mất. Ngài Liên Trì đại sư thường khuyên chúng ta làm nhiều các việc truy tiến bạt độ vong linh, đừng nghĩ rằng vong linh đã được giải thoát nên không cần cầu siêu tiến độ mà không cử hành vậy.

* Trang 70 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người