LOGO VNBET
IV–THUYẾT MINH THẦN THỨC LÚC NÀO RỜI KHỎI CƠ THỂ CON NGƯỜI.

Việc linh hồn của người mới chết lìa khỏi thể xác của họ nhanh hay chậm, đều tùy thuộc vào những hành vi, phẩm chất, đức hạnh của người chết khi còn sinh thời, nó có một mối quan hệ trực tiếp mật thiết với nhau. Đơn giản mà nói, nếu người nào khi còn sống mà làm những việc cực thiện hay cực ác (phạm tội ngũ nghịch: giết cha – giết mẹ - giết A La Hán – phá hòa hợp Tăng – làm thân Phật chảy máu), hay những người được vãng sinh về nước Phật A Di Đà, những cảnh Thánh ở các cõi nước khác, thì những người này khi vừa tắt hơi thở lập tức Linh Hồn của họ lìa khỏi thể xác chuyển sinh tức thì, còn đại đa số những người bình thường Linh Hồn của họ ra đi rất chậm. Ví dụ như những người trung với quốc gia, hiếu dưỡng cha mẹ, nhân từ không sát sinh, lợi nhân tế thế, cứu giúp người nghèo khó, tất cả những con người này là chính nhân quân tử, lòng dạ thẳng ngay, bởi những nhân duyên đó liền ngay trực tiếp sinh về các đường lành như cõi trời, cõi người, vì đó mà Linh Hồn của họ ra đi lìa khỏi thể xác rất nhanh. Lại có những người: Gian hiểm thâm độc – Cùng hung cực ác – Ngũ nghịch bất hiếu – Sát

* Trang 21 *
device

nghiệp thâm trọng, những hạng người này nhân vì tà khí ác kiến, vô tình đã tạo cho mình một nhân duyên đi xuống con đường trầm luân khổ ải, sau khi chết đi thì ngay lập tức Linh Hồn sinh vào ba đường ác đạo (Địa ngục – Ngã quỷ - Súc sinh), vì thế mà Linh Hồn của họ ra đi đầu thai vào cảnh ác chịu nghiệp khổ đau cũng rất là nhanh. Người một lòng niệm Phật, mong Phật tiếp dẫn vãng sinh về nước Tây Phương Cực Lạc Thế giới của Phật A Di Đà, hay người tu thiền định chứng quả vô sinh, ra ngoài ba cõi, trong đó có người biết ngày giờ ra đi (vãng sinh), thân không bệnh khổ, an tường niệm Phật mà đi, hoặc là nhập định mà đi, thì những người này đương nhiên là đi vào cảnh thánh tốt đẹp rất nhanh. Những người bình thường, không phải là cực thiện hay cực ác, thì Linh Hồn ra đi đầu thai rất chậm, và thời gian ra đi nhanh hay chậm của mỗi người đều khác nhau, thường là trong khoảng thời gian từ mười đến mười hai giờ. Từ lúc bắt đầu chết đến trước lúc đầu thai chịu quả báo ở thân sau (kiếp sau), trong khoảng thời gian chờ đợi đó Linh Hồn người chết gọi là Thân Trung Ấm. Cũng có người từ một ngày đến hai ngày liền đi đầu thai, cũng có người từ một tuần đến hai tuần liền đi đầu thai, người chậm nhất thì cũng

* Trang 22 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người