LOGO VNBET
VIỆC LỚN NHẤT

CỦA ĐỜI NGƯỜI
                                                             
                                                       

* Trang 1 *
device

* Trang 2 *
device

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thích Giác Nghiên chuyển ngữ
VIỆC LỚN NHẤT
CỦA ĐỜI NGƯỜI


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO
PL. 2555 – DL. 2011

* Trang 3 *
device

* Trang 4 *
device

VIỆC LỚN NHẤT
CỦA ĐỜI NGƯỜI
*****
MỤC LỤC
PHẦN I: VIỆC LỚN NHẤT CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI .........9
I – Duyên khởi.....................................................................9
II – Lời nói đầu..................................................................11
III – Hô hấp ngừng thần thức vẫn chưa rời khỏi cơ thể con
người..................................................................................16
IV–Thuyết minh thần thức lúc nào rời khỏi cơ thể con người
...........................................................................................21
V – Thần thức khi lìa khỏi thể xác đi về chỗ nào? ............23
VI – Những điều mà người bệnh cần nên biết ..................26
VII – Những điều gia đình người bệnh cần biết................32
VIII – Những điều cần biết ở nhà tang lễ..........................42
IX – Nếu hỏa táng thì sau bẩy ngày hãy cử hành..............49
X – Di chúc dặn dò cháu con ............................................49
XI – Nhân của tự lực và duyên của tha lực .......................51
XII – Kết luận....................................................................55
PHẦN II: PHÚT CUỐI CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI ...............61
I – Khi bệnh nặng ..............................................................61
II – Khi lâm chung.............................................................64
III – Lâm chung sau một ngày...........................................67
IV – Các việc cầu siêu tiến cho vong linh.........................69

* Trang 5 *
device

V – Lời kết.........................................................................71
Phụ lục 1 : Người chết xả báo tướng.........................72
Phụ lục 2 : Năm loại tướng chết ................................73
Phụ lục 3 : Phán đoán đã chết thật chưa....................73
PHẦN III – BA ĐIỀU CỐT YẾU KHI LÂM CHUNG........74
I – Thiện xảo khai đạo vỗ về an ủi khiến sinh lòng chính tín
...........................................................................................76
II – Mọi người thay phiên nhau niệm Phật để giữ gìn tịnh
niệm cho người sắp chết....................................................81
III – Ngăn cấm không được di chuyển khóc than để đề phòng
việc không hay xẩy ra........................................................86
PHẦN IV – TẠI SAO LẠI LÀM CÁC PHẬT SỰ? .............90
I – Tại sao lại làm các Phật sự?..............................................91
II – Mời người xuất gia làm các Phật sự thì được lợi ích gì?
...........................................................................................93
III – Người khi chuẩn bị lâm chung thì chúng ta nên làm như
thế nào?..............................................................................94
1 – Tùy nặng..............................................................95
2 – Tùy tập.................................................................95
3 – Tùy niệm..............................................................95
IV – Vong linh là cái gì ?...................................................98
V – Ai nên làm Phật sự, cúng bái tụng kinh? ..................101
VI – Tụng kinh để làm gì?...............................................106
VI – Bái sám để làm gì? ..................................................109
VII – Cúng Diệm Khẩu để làm gì?..................................112

* Trang 6 *
device

VIII – Việc cúng bái siêu độ giữa người và quỷ..............114
PHẦN IV NGHỆ THUẬT CỦA VIỆC CHẾT.................... 118
1 – Các sự việc cần chú ý khi lâm chung ........................118
2 – Xử lý một cách thích đáng khi lâm chung.................119
3 – Các hạng mục khi trợ niệm .......................................119
4 – Làm sao để cho vong linh được lợi ích .....................121
5 – Phương pháp dùng cát kim quang minh....................121
5.1- Cách dùng cát cho người chôn.........................121
5.2- Cách dùng cát cho người hỏa táng...................122
6 – Phương pháp dùng áo vãng sinh ...............................122
7 – Phù chú để ở ngực .....................................................123
8 – Làm thất thất lai tuần như thế nào? ...........................124
9 – Làm sao để giúp cho vong linh được lợi ích .............124
10 – Chú thích .................................................................125
PHẦN V : KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI TRỢ NIỆM.........127
1 – Những điều nên biết về cách trợ niệm sinh tây .........127
2 – Ý nghĩa và quy tắc khi trợ niệm................................134
3 – Tham khảo pháp ngữ để khi thị khi trợ niệm............142
4 – Các hạng mục cần bàn giao khi lâm chung ...............145
5 –Thông cáo cho mọi người biết, khi đoàn trợ niệm đang
làm việc ...........................................................................147
6 – Gia thuộc cần biết khi trợ niệm lúc lâm chung .........149
7 – Nên biết khi trợ niệm.................................................152
7.1 – Thiết bị trợ niệm.....................................................152
7.2 – Bắt đầu trợ niệm.....................................................153

* Trang 7 *
device

7.3 – Số người niệm Phật ................................................153
7.4 – Pháp ngữ khai thị....................................................153
7.5 – Dự phòng chướng ngại ...........................................154
7.6 – Những điều cấm kỵ. ...............................................154
7.7 – Sau khi trợ niệm.....................................................156
PHỤ LỤC. ..............................................................................157
- Ba loại người nhất định vãng sinh ................................157
- Bẩy điều đáng tiếc.........................................................157
- Sinh sang Tây Phương được mười loại thù thắng.........159
- Liên Trì đại sư khuyên người niệm Phật.......................160
- Chín thứ thù thắng khi người niệm Phật .......................162
- Bẩy loại bất tịnh quán ...................................................163
- Người phát năm loại tâm nhất định vãng sinh ..............165
- Chín phương pháp quán tưởng bất tịnh ........................166
- Quán xương trắng .........................................................168
- Ngài Liên Trì đại sư nói ................................................169
1 – Niệm Phật thắng hơn trì chú vãng sinh .............169
2 – Niệm Phật thắng hơn các chú khác ...................169
3 – Niệm Phật thắng hơn tất cả các công đức khác.170
4 – Phổ khuyên tu trì. ..............................................170

* Trang 8 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người