LOGO VNBET
PHẦN III – BA ĐIỀU CỐT YẾU KHI LÂM CHUNG.

Việc bi thảm nhất của con người trên thế gian này không gì bằng chết, mà tất cả con người trên thế giới này không có một người nào được miễn cả. Cho nên người nào nếu có tâm muốn làm cho lợi mình lợi người, thì không thể không sớm mà tính kế lo lắng cho mình, cho người vậy.
Thực tế mà suy xét thì cái chữ “Chết” này cũng là giả, chỉ là nghiệp của đời quá khứ chiêu cảm quả báo một thời kỳ, đến khi quả báo của một giai đoạn đã hết, thì xả bỏ cái xác thân này, để chịu thụ một xác thân khác. Người mà không hiểu biết am tường về Phật pháp, thì không có phương pháp nào để thoát ra khỏi vòng luân hồi luẩn quẩn đó, chỉ còn cách theo nghiệp mà lưu chuyển thôi.
Hôm nay được nghe đức Như Lai nói ra pháp môn Tịnh độ để phổ độ cứu vớt chúng sinh, chỉ cần tín nguyện niệm Phật, chuẩn bị cho mình tư lương vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để miễn đi cái kỳ chịu khổ huyễn hoặc của sinh tử luân hồi, mà chứng lấy cái vui của Niết Bàn thường trụ. Cho nên trong mỗi chúng ta nếu có cha mẹ anh em và mọi người thân

* Trang 74 *
device

quyến thuộc, nếu mắc bệnh nặng, khó mà chữa được, thì nên phát tấm lòng từ bi hiếu thuận, khuyên người đó phát tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng thời trợ niệm, khiến cho người bệnh sau khi chết đi được siêu sinh tịnh độ, thì lợi ích đó làm sao mà có thể nói cho hết được.
Nay nói ba điều cốt yếu, để làm căn cứ thành tựu cho người mất vãng sinh tịnh độ, lời văn tuy có thô thiển, nhưng ý chính lấy ở trong kinh Phật, nay gặp được đầy đủ nhân duyên, cho nên nói ra để cho mọi người cùng thấu tỏ.
Nói có ba điều cốt yếu đó là những gì?
Một là thiện xảo khai đạo khiến cho người kia sinh tâm chính tín.
Hai là mọi người thay phiên nhau niệm Phật để giúp cho người mất giữ được chính niệm.
Ba là răn cấm không được chuyển động di dời, khóc lóc để đề phòng việc bất trắc xẩy ra.
Nếu mỗi người chúng ta đều y theo ba pháp thực hành, thì nhất định có thể tiêu trừ nghiệp chướng tiền khiên, tăng trưởng nhân lành tịnh độ, mong Phật tiếp dẫn vãng sinh Tây Phương. Một khi đã được vãng sinh, thì siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử, dần dần

* Trang 75 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người