LOGO VNBET
quỷ, đầu gối đọa vào làm súc sinh, dưới gan bàn chân ắt đọa vào trong địa ngục. Do đó khi chúng ta còn sống, mà tạo thiện ác hai nghiệp, thì đều chiêu cảm ra như vậy, không có thể nhờ vào thần lực của mình mà hiện ra như vậy được. Lúc này mà người bệnh luôn chí thành niệm Phật, thân bằng quyến thuộc bạn bè lại vì họ trợ niệm, thì quyết định họ sẽ đới nghiệp vãng sinh, siêu phàm nhập thánh rồi. Không cần phải kiểm nghiệm thăm dò nóng lạnh, làm trở ngại sự vãng sinh của người mất.
PHẦN IV – TẠI SAO LẠI LÀM CÁC PHẬT SỰ?
Tất cả mọi người chúng ta đều vì chúng chủng ý nghĩa, chúng chủng nhân duyên, mà hết lòng tìm cầu truy tiến, để báo đáp, trả nghĩa thâm ân, hay là siêu độ quyến thuộc tổ tiên nội ngoại, hay kỷ niệm người thân quá vãng, hoặc là trồng cây phúc tiêu tai diên thọ, trừ tai giải hạn cho bản thân cũng như gia đình, mà làm một đàn tràng Phật sự long trọng thù thắng trang nghiêm, thỉnh chư Tăng tụng kinh bái sám, cúng cấp siêu độ. Chúng ta cũng đều vì việc này mà tiêu tốn rất nhiều tài lực, vật lực, nhân lực một cách không hề hối tiếc, để thành tựu một điều thiện cử, thỏa mãn tâm linh của

* Trang 90 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người