LOGO VNBET
BA LOẠI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH VÃNG SINH
Thập lục quán kinh nói rằng: Có ba loại người tu tập quán pháp nhất định được vãng sinh.
1 – Người hiếu dưỡng đối với cha mẹ, lòng từ không có sát sinh, lại tu mười nghiệp thiện.
2 – Người thọ trì tam quy, giữ gìn đầy đủ các giới, không phạm một chút uy nghi tế hạnh.
3 – Người phát Bồ Đề tâm, đọc tụng đại thừa kinh điển, khuyên bảo người khác tiến tu đạo nghiệp.
BẢY ĐIỀU ĐÁNG TIẾC
1 - Nước Tây Phương lấy vàng ròng làm đất, lòng từ bi bao la nguyện lực cao siêu rộng lớn bao trùm hết tất cả chúng sinh của đức Phật A Di Đà, ngài dùng đài sen vàng, để cho chúng sinh ngồi lên đưa về nước ngài, mà chúng sinh lại không chịu đi.
Diêm Vương vô tình, dùng gậy sắt để đánh đập khảo tra tội nhân, chúng sinh không những không kinh sợ mà lại cứ chui đầu vào.

* Trang 157 *
device

2 - Ở nước Tây Phương có rừng báu trăm thứ diệu kỳ, hoa thơm cỏ ngọt, chẳng có cung xạ, chẳng có chết chóc, cớ sao lại không tìm đến, cầu sinh nơi đó.
3 - Ở cõi đời này, thân chịu cơ hàn đói khát, sao lại không suy nghĩ mong cầu sinh về chốn ăn mặc tự nhiên mà có, chẳng phải nhọc lòng.
4 - Từ xưa tới nay, không ai lại không chết, vậy vì cớ sao lại không chịu suy nghĩ là chết rồi thì đi về đâu.
5 – Một đồng một cắc, một tấc một phân, buôn bán khổ cực, dành dùm tích cóp cũng chỉ mong sao được ở nơi nhà cửa đẹp sang. Vậy mà lại không mong cầu sinh nơi nhà cửa cung điện lầu các bảy báu trang nghiêm.
6 – Mắc một chút bệnh, cảm mạo thương hàn liền tìm thầy bốc thuốc, chữa trị ngược xuôi, thế mà lại không nguyên sinh về cõi nước không có bệnh khổ chết chóc.
7 – Trèo đèo lội suối, đạp núi băng sơn, tìm cầu tri thức, học hỏi đạo mầu, thế mà đức Di Đà ngài đang thuyết pháp thì lại không đến chiêm ngưỡng, tựa nương học hỏi đạo pháp liễu sinh thoát tử, trường sinh bất lão.

* Trang 158 *
device

* Trang 159 *
device

* Trang 160 *
device

* Trang 161 *
device

* Trang 162 *
device

* Trang 163 *
device

* Trang 164 *
device

* Trang 165 *
device

* Trang 166 *
device

* Trang 167 *
device

* Trang 168 *
device

NGÀI LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ NÓI:
Chuyên trì danh hiệu đức A Di Đà còn thù thắng hơn là trì chú Vãng Sinh, lại thắng hơn các chú khác, cũng thắng hơn tất cả các công đức khác.
1 – NIỆM PHẬT THẮNG HƠN TRÌ CHÚ VÃNG SINH.
Trì chú Vãng Sinh ba mươi vạn biến, ắt là gặp được đức Phật A Di Đà, nhưng trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà một ngày một đêm thì Phật thị hiện lên ngay trước mặt. Trong nghĩa chú có nói rằng: Ngày đêm sáu thời, mỗi thời trì tụng hai mươi một biến, có thể diệt được ngũ nghịch tội nặng. Nhưng chỉ cần nhất tâm trì niệm một danh hiệu Phật thì tiêu diệt được tám mươi ức kiếp sinh tử trọng tội.
2 –NIỆM PHẬT THẮNG HƠN CÁC CHÚ KHÁC.
Chuyên trì danh hiệu, tức đại thần chú, tức đại minh chú, tức vô thượng chú, tức vô đẳng đẳng chú.
- Chỉ cần mười niệm liền được vãng sinh, khi đã sinh rồi thì không còn thoái chuyển, uy linh bất khả lường đó chính là đại thần chú rồi.
- Nhất tâm bất loạn, đoạn trừ hết thảy vô minh

* Trang 169 *
device

phiền não, thấy được tự tính bản lai diện mục của chính bản thân mình thì đó chính là đại minh chú rồi.
- Vãng sinh về cõi Cực Lạc, cứu kính rốt ráo sẽ được thành Phật, thì đó chính là vô thượng chú rồi.
- Chứng đắc được vô sinh pháp nhẫn, trở lại cõi Sa Bà thế giới, phổ độ chúng sinh thì đó chính là vô đẳng đẳng chú.
3 – NIỆM PHẬT THẮNG HƠN TẤT CẢ CÁC CÔNG ĐỨC KHÁC
- Trong vô lượng pháp môn, lục độ vạn hạnh, thì chuyên tâm trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thì không có một cái gì là không nhiếp thọ được. Bởi vì người niệm Phật không xuất phát từ một cái tâm thuần nhất cho nên nhiếp không có hết. Cho nên cúi nguyện tất cả các vị đệ tử của môn tu tịnh nghiệp, hãy nên chuyên tâm tín nguyện vào việc tu của mình. Xưa kia các vị cổ đức nhiều người tu theo pháp môn khác, nhưng sau rồi đều quay trở lại tu theo pháp môn niệm Phật, nữa là ngày nay chúng ta đang tu pháp môn niệm Phật, lại chuyển sang tu theo pháp môn khác ư!
4 – PHỔ KHUYÊN TU TRÌ.
Trong Tạng Kinh có nói: Người niệm Phật A Di Đà thì hiện đời được tiêu tai giải hạn, tăng thêm tuổi thọ.

* Trang 170 *
device

Cớ sao nói vậy? bởi vì đức Phật này có nói ra lời nguyện như vầy: “Khi ta thành Phật, mười phương chúng sinh chí thành tin theo, muốn sinh về cõi nước của ta, chỉ cần mười niệm xưng danh hiệu ta mà không được sinh, thì ta sẽ không lên ngôi chính giác”.
Cho nên mỗi buổi chiều hành giả nên chắp tay hướng về phương Tây mà niệm rằng: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật ba lần, rồi lại niệm A Di Đà Phật mười lần trăm lần cho đến nghìn vạn lần, sau đó lại niệm một bài kệ:
“Nguyện đồng niệm Phật nhân
Tận sinh Cực Lạc quốc
Kiến Phật liễu sinh tử
Như Phật độ nhất thiết”.
Nghĩa là: Cúi mong cho những người niệm Phật, sau khi xả bỏ hết báo thân này, đều được sinh về cõi nước An Lạc gặp đức Phật A Di Đà, liễu sinh thoát tử, lại được như Phật phổ độ hết thảy chúng sinh đưa về đất nước Tây Phương. Sau đó chắp tay cúi đầu vấn tấn mà lui.
Pháp niệm Phật trên đây nếu hàng ngày đều làm, thì trong ao thất bảo nơi cõi Tây Phương tự nhiên mọc lên một đóa hoa sen, đến một ngày chúng ta sẽ từ hoa

* Trang 171 *
device

sen mà sinh ra, ăn mặc tùy theo ý của mình mà hóa hiện đầy đủ ra trước mắt. Ở bên đó trường sinh bất lão không còn sinh tử. Nếu là người nữ niệm Phật vãng sinh, thì khi vãng sinh thân gái sẽ chuyển thành thân trai đầy đủ tướng tốt trang nghiêm.
Nguyện xin hồi hướng phúc lành tới tất cả các đạo hữu Phật tử phát tâm ấn tống, chuyền tay đọc tụng, học tập nghiên cứu rằng:
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Trên báo bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có người thấy nghe
Đều phát bồ đề tâm
Sau hết báo thân này
Đều sinh về nước Phật.

* Trang 172 *
device

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT
 Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
 Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch.
 Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.
 Bốn là, các vị Hộ pháp thiện thần thường ủng hộ nên những lời dạ xoa ác quỷ, rắn độc, hùm beo lánh xa không dám hãm hại.
 Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.
 Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phúc lộc đời đời.
 Bảy là, lời nói, việc làm trời người hoan hỉ, đến đâu cũng được mọi người kính mến, ngợi khen.
 Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.
 Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sinh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phúc lộc tròn đầy.

* Trang 173 *
device

Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phúc điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phúc quả thù thắng. Sinh ra nơi nào cũng được thấy Phật, nghe pháp, phúc tuệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả.
 ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY: Ấn tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp hội chúc thọ, thành hôn, cầu phúc, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu hương linh, hãy tinh tiến phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phúc đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

* Trang 174 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người