LOGO VNBET
Tôi mong rằng tất cả các phường xã tổ dân cư, khu dân phố... nên thành lập các Trợ Niệm Đoàn để trợ niệm giúp các gia đình có người thân mệnh chung, khiến cho họ đi đúng chính pháp, không lầm lạc vào các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, cũng góp một phần nhỏ vào việc ổn định đời sống xã hội của mỗi chúng ta.
V – LỜI KẾT
Một năm sắp hết, chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày ba mươi tháng mười hai, đó là ngày cuối cùng của một năm, nếu chúng ta không chuẩn bị tích trữ tiền tài từ trước một cách ổn thỏa, thì khi chủ nợ đến đòi thì làm thế nào để đương đầu trả nợ đây? Cũng vậy, con người ta đến khi mệnh chung, cũng ví như ngày ba mươi tháng mười hai cuối cùng của một năm, lúc đó là những giây phút cuối cùng của một đời người, nếu không đem những tư lương để vãng sinh chuẩn bị một cách ổn thỏa, thì lúc đó chân tay luống cuống, kêu cha gọi mẹ sao đây. Nghiệp ác tích lũy nhiều đời, lúc đó đồng thời hiển hiện làm sao mà chạy thoát cho được? Đến lúc lâm chung, tuy là nhờ vào người khác trợ duyên cho mình, mọi việc đều đúng như pháp, nhưng bản thân mình khi sinh thời lúc bình thường hàng ngày

* Trang 71 *
device

đều có công phu tu trì, khiến cho việc lâm chung một cách tự tại thảnh thơi. Cho nên tôi xin khuyên hết tất cả những bậc nhân giả đều phải sớm chuẩn bị trước cho mình mới tốt.
PHỤ LỤC 1 : Người chết xả báo tướng.
Người sau khi đã chết, thì tướng chết của họ như thế nào? Xin tường thuật như sau :
Người trong khi chết thì tâm hồn hôn ám mê muội, như ngủ như mơ, thân tâm buồn phiền cùng tột, những ý nghĩ sáng suốt lúc đó không hiện khởi. Lúc này các nghiệp thiện ác bó chặt lấy thân, lởn vởn hiện lên trước mặt, khí lạnh dần dần nổi lên, bao trùm toàn bộ thân thể. Sau chết tám tiếng đồng hồ, nếu kiểm tra các bộ phận của cơ thể, thấy hơi ấm ở đâu sau cùng thì có thể biết người đó thăng trầm ở cõi nào. Trong Duy Thức Học có lời tụng rằng:
Đỉnh thánh nhỡn sinh thiên
Nhân tâm ngã quỷ phục
Bàng sinh tất cái ly
Địa ngục cước bản xuất.
Có nghĩa là khi người mất tất cả các bộ phận của cơ thể của họ đều lạnh rồi, sau khi xem xét thấy có hơi

* Trang 72 *
device

ấm ở đâu, thì có thể đoán biết người đó thác sinh về chỗ nào. Ví như ở đỉnh đầu thì người chết này sẽ đầu thai làm bậc thánh nhân, nếu ở vùng mắt thì sẽ được sinh lên cõi trời, nếu ở ngực thì đầu thai trở lại làm người, nếu ở vùng bụng thì đầu thai vào loài ngã quỷ, nếu ở đầu gối thì đầu thai làm loài súc sinh, nếu cuối cùng ở gan bàn chân thì người này đầu thai vào trong địa ngục.
PHỤ LỤC 2 : Năm loại tướng chết.
Người khi chết ở trên mặt của họ hiện ra các loại màu sắc, đại thể phân làm năm loại nhan sắc dưới đây, cũng từ màu sắc này mà chúng ta có thể nhận biết được người đó thác sinh về cõi nào.
1 : Màu đen tướng địa ngục.
2 : Màu xanh tướng súc sinh.
3 : Màu vàng tướng ngã quỷ.
4 : Màu bình thường tướng sinh cõi người.
5 : Màu tươi như hoa tướng sinh cõi trời.
PHỤ LỤC 3 : Phán đoán đã chết thật chưa.
1 : Không có nhãn thần, đồng tử dãn to.
2 : Hô hấp ngừng hẳn, bắt mạch không thấy.
3 : Toàn thân lạnh cứng.
Lúc này mới có thể quả quyết rằng người đó đã chết.

* Trang 73 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người