LOGO VNBET
người bệnh liền tùy theo tiếng niệm Phật của chúng ta niệm mà niệm theo. Lúc đó tâm liền khai thông, cảnh thánh mở bày ngay trước mắt, mà tự cảm thấy an toàn, một lòng mong cầu sinh về Cực Lạc Thế Giới.
VI – NHỮNG ĐIỀU MÀ NGƯỜI BỆNH CẦN NÊN BIẾT.
Hết thảy trăm hoa vạn tượng ở thế gian, đều do nhân duyên mà sinh ra, huyễn hóa mà có. Đó là nhân duyên hòa hợp hư vọng gọi là sinh, Nhân duyên ly tán hư vọng gọi là diệt. Duyên tụ hợp lại thì cái Huyễn1 sẽ có, nhân duyên phân tán chia lìa thì Huyễn sẽ trở thành không. Cho nên từ đời xưa cho tới đời nay, hết thảy các sự việc, sự vật đều giống như trăng ở dưới nước, hoa ở trong gương kính, như mộng huyễn bào ảnh, như ánh điện quang vụt lên rồi tắt. Lại cũng giống như đám khói đám mây bay trước mắt, cho nên thân người ví như bọt nước, không được bền chắc, như huyễn như hóa, sinh già ốm chết, khổ không vô thường. Đó là con đường, là quỹ đạo sinh diệt biến dị tất nhiên của mỗi con người. Thân thể chúng ta không trụ yên, mà từng
________________________
1
Huyễn : là hư vô mộng ảo không có thật.

* Trang 26 *
device

khoảnh khắc từng sát na từng giây từng phút luôn biến chuyển sinh diệt. Cho nên chuyến du lịch của đời người sẽ đến trạm dừng xe cuối cùng, không ai có phương pháp nào có thể kéo dài ra được. Thế giới này cũng ví như Khách Sạn, Bến Xe, chúng ta chỉ là khách đến tạm dừng một chút mà thôi. Sống mấy mươi năm trên cuộc đời này cũng chỉ vì danh lợi - dục vọng, được mất - cùng2 thông, bi hoan - ly hợp, tăng3 hội - ái biệt, thiên tai nhân họa, sinh hoạt bức bách, phiền não ưu lo, đi phu đi lính, lao tâm khổ tứ, thế mà vẫn ở trong cuộc đời này mà chịu đựng. Lại còn đời đời kiếp kiếp bỏ thân thụ thân, nhân quả luân chuyển, trường kiếp phiêu lưu, ra vào bốn loài, trầm luân năm cõi. Ở trong mộng sinh tử vạn cái khổ giao nhau, khiến cho tâm khổ đau cùng cực, mà thọ lấy cái thân giả dối này, sao lại không hay không biết? Nên nhớ rằng hết thảy các pháp ở trên thế gian đều là sinh diệt vô thường, đều là mộng huyễn không thực. Lại nhớ ba đường ác, cái khổ thì dễ vào mà lại khó ra, đường người thì độc ác uế trược, cõi trời thì hưởng phúc nhanh hết, lại nghiệp quả trói dẫn, thành rồi khó mà quay đầu trốn chạy. Nếu còn trầm
_______________________
2 Cùng : là tận cùng, cùng cực.
3 Tăng : oán tăng hội khổ, người mà mình ghét thì xuốt ngày phải gặp người ta.

* Trang 27 *
device

luân ở trong ba cõi, thì phải oan uổng chịu luân hồi sinh tử không có hạn kỳ. Cho nên phải nhanh chóng hồi đầu, đem hết thảy việc nhà và các việc bên ngoài tất cả đều phải bỏ xuống, đứng ra bên ngoài, không khởi lòng trói buộc luyến tiếc. Rồi lại một lòng một dạ xưng niệm danh hiệu đức A Di Đà Phật cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc Thế giới, mỗi niệm mỗi niệm không được đứt đoạn tạm ngừng, đến khi mệnh chung ắt sẽ cảm được đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng phóng tay tiếp dẫn, trong một gẩy móng tay liền được sinh về cõi nước thanh tịnh thù thắng Tây Phương y chính trang nghiêm. Từ đó trở đi siêu phàm nhập thánh, thần thông tự tại, thọ mệnh vô lượng, ra ngoài ba cõi, liễu sinh thoát tử, đó mới chính là người có đại trí tuệ vậy.
Nếu thọ mệnh chưa hết, thì nhờ công đức niệm Phật sẽ được tiêu tai diên thọ, hưởng phúc dài lâu. Nếu tự biết mình bệnh nặng khó qua, phải dặn dò con cháu, nếu có người đến chào hỏi thăm nom đều phải mời người đó vì người bệnh mà niệm Phật, không được ngồi rỗi nói chuyện phù phiếm thế gian. Công đức của việc niệm Phật khó có thể nghĩ bàn, trong kinh có nói “Niệm một câu A Di Đà Phật thì có thể trừ được nhiều

* Trang 28 *
device

kiếp tội nặng sinh tử”. Niệm một câu A Di Đà Phật trên thì thấu đến cõi trời Hữu Đỉnh, dưới thì tận đến ngục Phong Luân, hết thảy chúng sinh nhiều như vi trần ở khắp cõi nước đều được hưởng sự lợi ích của việc Bố Thí pháp Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên niệm Phật có thể siêu tiến được các vong linh quỷ thần, lại cứu độ được cả thân trung ấm (Linh Hồn). Nên khi bệnh nặng, nhìn thấy các oan hồn quỷ mỵ đến quấy rối xâm nhiễu, hoặc hiện ra các cảnh đẹp để dụ dỗ mê hoặc, lúc đó nhớ là không để ý đến các thứ đó làm gì, mà chỉ nhớ vững tâm thành khẩn niệm Phật Di Đà, thì các oan hồn tà ma quỷ mỵ nghe thấy tiếng niệm Phật liền siêu thăng thoát khổ, vui vẻ mà đi, nhân đó mà các oan gia nghiệp kết đều được tiêu trừ, tự bản thân mình lại rất thuận lợi dễ dàng vãng sinh về cõi Cực Lạc thế giới.
Người niệm Phật chúng ta đều nương vào đại bi nguyện lực của Phật A Di Đà đến nhiếp thụ. Chỉ cần chúng ta một lòng chí thành xưng niệm danh hiệu Phật, thì ở cõi Tây Phương trong ao thất bảo liền sinh ra một đóa hoa sen ghi rõ họ tên của chúng ta, sau khi mãn kiếp Sa Bà chúng ta sẽ thác sinh vào trong đóa hoa sen đó. Nếu ở cõi này chúng ta chuyên cần tinh tiến niệm Phật không gián đoạn, không giải đãi, thì hoa sen ở cõi

* Trang 29 *
device

nước kia phóng ra sắc báu bốn màu tươi nhuận hồng thắm, mỗi ngày mỗi ngày hoa càng huy hoàng rực rỡ trang nghiêm, và ngược lại giải đãi lười biếng hoa sẽ héo úa tàn rụi v.v… Cõi Cực Lạc thế giới thanh tịnh trang nghiêm thù thắng vi diệu, lầu các đường đi đều bằng bẩy thứ báu cấu tạo thành, mọi thứ vi diệu trân bảo thanh nhã hương thơm dị thường, nước báu ở trong ao bát đức lại có thể trừ bỏ được tâm cấu uế tạp dơ. Trống trời không đánh mà kêu, nhạc trời hòa tấu những khúc du dương giải thoát; thời tiết không nóng không lạnh điều hòa mát mẻ; đồ ăn thức uống, quần áo y phục nghĩ là có liền bày ra trước mắt; các loài chim thú trân quý dị kỳ kêu hót ra những âm thanh hòa nhã, ở trong những âm thanh đó diễn nói các pháp khổ không vô thường vô ngã; gió hiu hiu thổi làm lay động các hàng cây, những lớp lưới giăng, tất cả đều diễn ra vi diệu pháp âm khiến cho sáu căn thanh tịnh không có phiền não, tập khí trần lao của mỗi chúng ta đều không phát khởi, trí tuệ tinh tiến, hiểu sâu được thực tướng, thần thông tự tại, thọ mệnh vô lường, không có các khổ, chỉ hưởng toàn vui.
Những người bình thường sau khi chết đi, đều nhờ vào người thân con cháu làm các Phật sự siêu độ

* Trang 30 *
device

cứu bạt. Hoặc cũng có người thiết lập đàn tràng to lớn, mà không biết rằng khi còn sinh thời cần tự lực mình tu học Phật Pháp giải thoát cho mình, sau khi mệnh chung sinh vào cảnh thánh có phải dễ không? Sau khi chết đi lại mong nhờ vào sự cúng bái siêu độ của người thân, được lợi ích từ việc này thì quả thật là ít. Thậm chí gia đình quyến thuộc, trai gái cháu con kiền thành cung thỉnh các bậc cao tăng thạc đức về làm Phật sự, lại lễ bái sám hối cầu Phật gia bị, làm tất cả các công đức được chia làm bẩy phần, người mất chỉ được hưởng một, còn lại sáu phần quy về người sống (bao gồm con cháu của họ và người xuất gia đi cầu siêu độ cho người mất). Bẩy phần công đức mà người chết chỉ được hưởng có một phần, còn lại là dành cho người sống, cho nên chúng ta sao không trước lúc lâm chung, vì bản thân mình mà làm một chút công đức, khiến cho thân tâm mình sinh lòng hoan hỷ, lòng vui vẻ, sinh tâm kiền thành, tâm sám hối, tâm niệm Phật. Lại phải biết rằng bản thân mình nương nhờ vào uylực của Tam Bảo gia hộ được sự lợi ích lớn, khiến cho bản thân càng được nhanh chóng dễ dàng cứu tế bạt độ. Tốt nhất là khi chúng ta còn khỏe mạnh, thì tự bản thân mình phát tâm tu học Phật pháp, gieo trồng phúc

* Trang 31 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người