LOGO VNBET
sự thống khổ trong đường Ngã Quỷ. Đó chính là mục đích và lợi ích của việc chúng ta cúng “Diệm Khẩu”.
Do đó mà nói, mỗi khi chúng ta cúng Diệm Khẩu cho đường Ngã Quỷ, thì cũng đồng nghĩa như chúng ta đem hết đồ ăn thức uống cho người khác một cách không hạn chế, để bố thí chẩn tế cô hồn, vì thế mà gọi là “Thí thực”.
Nếu như người mất là những người thân của chúng ta không phải đọa vào đường Ngã Quỷ, nhưng chúng ta cúng Diệm Khẩu thí thực cô hồn, thì cũng như chúng ta đã thay họ để làm các công đức thí thực, cái đó cũng đều có tác dụng cả, chẳng mất đi đâu.
VIII – VIỆC CÚNG BÁI SIÊU ĐỘ GIỮA NGƯỜI VÀ QUỶ.
Nhiều người ngộ nhận rằng, việc làm các Phật sự, nghi thức cúng tiến, siêu độ là chuyên vì những người chết, các loại cô hồn mà làm, do đó mà có những quyển sách hay nghi thức để chuyên dùng cho việc này. Cũng vì việc cúng bái, lễ niệm, cầu siêu tiến cho người mất quá nhiều, khiến cho đại đa số quần chúng cho rằng Phật giáo là một tôn giáo chuyên độ người chết, ở đâu có người chết là có Sư Tăng, đồng thời ở đâu có

* Trang 114 *
device

Sư Tăng là có người chết, có sự đau thương v..v... Hôm nay tôi xin thông báo với tất cả mọi người rằng đối tượng chính của Phật Pháp là người sống chứ không phải người chết, còn việc siêu độ cho người chết chỉ là biện pháp còn nước còn tát, được chút nào hay chút đó mà thôi (làm còn hơn không). Đó không phải là việc làm trọng tâm của Phật Giáo.
Do đó việc tụng kinh bái sám nên làm khi mình vẫn còn sống, đương nhiên lúc chết đi vẫn phải tụng kinh siêu độ, còn như các việc kết hôn, sinh nở, cầu an, giải bệnh, chúc thọ, tìm việc, khai trương, giao dịch, xây dựng, dọn nhà, buôn bán, v.v… cũng đều nên tụng kinh cầu phúc, tu công tích đức, hành thiện làm phúc, chứ không chỉ là việc tụng kinh siêu độ vong linh. Trong Phật Pháp dạy cho con người ta nên làm Phúc đời này, lưu Phúc kiếp sau, nhờ việc gieo trồng Phúc Đức đó khiến cho con người được hưởng phú quý ở cõi người cõi trời, hay quả phúc ở nhân gian, thậm chí có thể khiến cho chúng ta đạt được quả vị Phật cứu kính phúc trí tròn đầy.
Tập tục trong dân gian mọi người thường quan niệm rằng việc tụng kinh bái sám cũng ví như món tiền âm phủ đốt cho các quỷ hồn ở dưới âm sử dụng, lại đốt

* Trang 115 *
device

tiền vàng nhà cửa, xe cộ, v.v..., để cho các vong hồn người thân ở dưới âm ti thêm giầu có sung túc. Kỳ thực ở trong Phật pháp không hề có quan niệm này. Tụng kinh bái sám là mong muốn cho vong linh người thân nghe những lời đạo lý ở trong kinh mà tỉnh ngộ quay về bến giác, phát tâm tu hành liễu sinh thoát tử, thứ nữa cũng để tăng phúc báo cho người mất, nếu có sinh vào nơi đâu cũng gặp nhiều duyên lành. Cho nên chúng ta phải biết không phải người nào mất đi cũng đều sinh vào đường Ngã Quỷ, nếu phải đầu thai vào làm ngã quỷ thì những vong linh này cũng không dùng được tiền vàng của chúng ta đốt cho họ, tiền là đồ để cho người sống tại nhân gian mua sắm trao đổi đồ vật thôi. Phong tục đốt vàng mã là tập tục dân gian được lưu hành khoảng từ đời nhà Hán Đường.
Tuy nhiên người sau khi mất, nếu không giải thoát sinh tử, thì có khả năng là một phần sáu đầu thai vào đường Ngã Quỷ. Cho nên chúng ta không được ngộ nhận thấy rằng, người thân của mình sau khi mất đi nhất định sẽ đầu thai vào đường Ngã Quỷ. Chúng ta phải dùng cái tâm thành kính cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi gia hộ người thân bạn bè của chúng ta được siêu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc

* Trang 116 *
device

thế giới, hay ít nhất cũng được sinh về cõi người, hoặc sinh về cõi trời mới được.
Ở trong dân gian ta thường có một phong tục rất kỳ quái, là người chết đến tuần bốn chín, nếu là con trai sau khi cúng bái xong, thì mời quý Thầy diễn “Quá độ Kiều” đi qua cầu Kiều, hay “Phá Địa Ngục ”, nếu là con gái thì diễn “Huyết Hồ”, những thứ này quả thật ở trong Phật Pháp không có cơ sở căn cứ. Phật giáo không cho rằng mỗi con người chúng ta sau khi chết đi đều phải đọa vào địa ngục, vì thế tại làm sao lại cứ phải đem vong linh của người mới chết đưa xuống địa ngục, rồi lại từ trong địa ngục đưa qua cầu “Nãi Hà” hay “Huyết Hồ” để phá địa ngục đi ra ư?
Vì thế tôi xin khuyên tất cả các bạn đọc, nên tự bản thân mình đi làm các Phật sự tụng kinh bái sám, lại phải hiểu hết được ý nghĩa và lợi ích của việc tụng kinh bái sám mà mình đang làm, và tụng kinh gì, làm Phật sự gì, v.v… sao cho có lợi ích.

* Trang 117 *
device

 
Việc Lớn Nhất Của Đời Người