LOGO VNBET

Bàn Về Tây Du Ký Của Ngô Thừa Ân

Lời Nói Đầu

Chương Một: Bàn Về Tây Du Ký Của Ngô Thừa Ân: I. Tổng Quát

II. Hình ảnh giáo lý Phật giáo Bắc Truyền được phản ánh qua Tây Du Ký: 1/ Qua các nhân vật chính

2/ Các nhân vật chính của Phái đoàn thỉnh kinh

III. Các hình ảnh biểu tượng khác nhau giới thiệu Phật học trong Tây Du Ký:

1/ Về đôi mắt vàng của Tề Thiên Đại Thánh

2/ Biểu tượng của hồi thứ 14

3/ Biểu tượng của hồi thứ 26

4/ Biểu tượng của hồi thứ 27

5/ Biểu tượng về Hồng Hài Nhi, La Sát và Ngưu Ma Vương (hồi 42, 60, 72)

6/ Biểu tượng của hồi thứ 54, 64 và 72

7/ Biểu tượng của hồi thứ 58

8/ Kế sách đối trị các ác ma

9/ Về Đạo đức Phật giáo

10/ Thêm vài điểm phiến luận

IV. Kết Luận

Chương Hai: Tư tưởng Phật học và các quan niệm nhân sinh quan và xã hội của Ngô Thừa Ân biểu hiện qua Tây Du Ký (bàn từng hồi truyện): - Hồi 01

- Hồi 02

- Hồi 03

- Hồi 04, 05, 06 và 07

- Hồi 08

- Hồi 09, 10, 11 và 12

- Hồi 13 và 14

- Hồi 15, 16 và 17

- Hồi 18 và 19

- Hồi 20, 21 và 22

- Hồi 23

- Hồi 24, 25 và 26

- Hồi 27, 28, 29, 30 và 31

- Hồi 32, 33, 34 và 35

- Hồi 36, 37, 38 và 39

- Hồi 40, 41 và 42

- Hồi 43

- Hồi 44, 45 và 46

- Hồi 47, 48 và 49

- Hồi 50, 51 và 52

- Hồi 53, 54 và 55

- Hồi 56, 57 và 58

- Hồi 59, 60 và 61

- Hồi 62 và 63

- Hồi 64

- Hồi 65 và 66

- Hồi 67

- Hồi 68, 69, 70 và 71

- Hồi 72 và 73

- Hồi 74, 75, 76 và 77

- Hồi 78 và 79

- Hồi 80, 81, 82 và 83

- Hồi 84, 85 và 86

- Hồi 87

- Hồi 88, 89 và 90

- Hồi 91, 92, 93, 94 và 95

- Hồi 96 và 97

- Hồi 98, 99 và 100

Chương Ba: Ngô Thừa Ân hay Tây Du Ký với vấn đề một nền văn hóa hậu hiện đại. I. Nhìn chung

II. Sự thật của con người và cuộc đời

III. Một nền giáo dục Duyên khởi

IV. Triết lý giáo dục

V. Mẫu người giáo dục của nền giáo dục mới "hậu hiện đại"

Mục Lục

Bàn Về Tây Du Ký Của Ngô Thừa Ân