LOGO VNBET

Đại Tập 1 - Bộ A- Hàm I - Kinh Trường A- Hàm Số 1

Số 1: Kinh Trường A- Hàm - Phần I - 1.Kinh Đại Bản

2. Kinh Du Hành - I

2. Kinh Du Hành - II

2. Kinh Du Hành - III

3. Kinh Điển Tôn

4. Kinh Xà- Ni- Sa

Phần II- 5. Kinh Tiểu Duyên

6. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành

7. Kinh Tệ- Tú

8. Kinh Tán- Đà- Na

9. Kinh Chúng Tập

10. Kinh Thập Thượng

11. Kinh Tăng Nhất

12. Kinh Tam Tụ

13. Đại Duyên Phương Tiện

14. Thích Đề- Hoàn Nhân Vấn

15. Kinh A- Nậu- Di

16. Kinh Thiện Sinh

17. Kinh Thanh Tịnh

18. Kinh Tự Hoan Hỷ

19. Kinh Đại Hội

Phần III- 20. Kinh A- Ma- Trú

21. Kinh Phạm Động

22. Kinh Chủng Đức

23. Kinh Cứu- La- Đàn- Đầu

24. Kinh Kiên Cố

25. Kinh Lõa Hình Phạm Chí

26. Kinh Tam Minh

27. Kinh Sa- Môn Quả

28. Kinh Bố- Tra- Bà- Lâu

29. Kinh Lộ- Già

30. Kinh Thế Ký- Phẩm 1: Diêm- Phù- Đề

Phẩm 2: Uất- Đan- Viết

Phẩm 3: Chuyển Luân Thánh Vương

Phẩm 4: Địa Ngục

Phẩm 5: Long Điểu

Phẩm 6: A- Tu- Luân

Phẩm 7: Tứ Thiên Vương

Phẩm 8: Đao- Lợi Thiên

Phẩm 9: Tam Tai

Phẩm 10: Chiến Đấu

Phẩm 11: Ba Trung Kiếp

Phẩm 12: Thế Bổn Duyên

Số 2: Kinh Thất Phật

Số 3: Kinh Phật Tỳ- Bà- Thi, Quyển Thượng

Kinh Phật Tỳ- Bà- Thi, Quyển Hạ

Số 4: Kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự

Số 5: Kinh Phật Bát- Nê- Hoàn, Quyển Thượng

Kinh Phật Bát- Nê- Hoàn, Quyển Hạ

Số 6: Kinh Bát- Nê- Hoàn, Quyển Thượng

Kinh Bát- Nê- Hoàn, Quyển Hạ

Phụ Lục

Mục Lục

Đại Tập 1 - Bộ A- Hàm I - Kinh Trường A- Hàm Số 1