LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 106


 
KINH BỒ TÁT ĐỊA TRÌ
SỐ 1581
 
 
( QUYỂN 1 ->10 )


 HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 357 *
device

* Trang 358 *
device

Đại Tập 106 - Bộ Du Già III - Số 1579 - 1584