LOGO VNBET

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

TẬP 106
 

KINH

BỒ TÁT THIỆN GIỚI

1

SỐ 1582
(QUYỂN 1 9)


 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 555 *
device

* Trang 556 *
device

Đại Tập 106 - Bộ Du Già III - Số 1579 - 1584