LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 106


KINH
BỒ TÁT THIỆN GIỚI
2

 
SỐ 1583


 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 731 *
device

* Trang 732 *
device

Đại Tập 106 - Bộ Du Già III - Số 1579 - 1584