LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 106
 
LUẬN QUYẾT ĐỊNH TẠNG
SỐ 1584

(QUYỂN 1 3)
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 747 *
device

* Trang 748 *
device

Đại Tập 106 - Bộ Du Già III - Số 1579 - 1584