LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 106 
LUẬN THÍCH DU GIÀ
SƯ ĐỊA

 
SỐ 1580
 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

 

* Trang 339 *
device

* Trang 340 *
device

Đại Tập 106 - Bộ Du Già III - Số 1579 - 1584