LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 107
 

 

LUẬN CHUYỂN THỨC

SỐ 1587

 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
 LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 307 *
device

* Trang 308 *
device

Đại Tập 107 - Bộ Du Già IV - Số 1585 - Quyển 1 -> 10