LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 107


 
LUẬN
ĐẠI THỪA DUY THỨC
 
SỐ 1589

 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
 LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 339 *
device

* Trang 340 *
device

Đại Tập 107 - Bộ Du Già IV - Số 1585 - Quyển 1 -> 10