LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 107


 
LUẬN DUY THỨC NHỊ THẬP
 
SỐ 1590
 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
 LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 357 *
device

* Trang 358 *
device

Đại Tập 107 - Bộ Du Già IV - Số 1585 - Quyển 1 -> 10