LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 107
 


 
LUẬN THÀNH DUY THỨC
BẢO SANH

 
SỐ 1591
( QUYỂN 1 ->  5 )

 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
 LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 371 *
device

* Trang 372 *
device

Đại Tập 107 - Bộ Du Già IV - Số 1585 - Quyển 1 -> 10