LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 108


 
LUẬN TRUNG BIÊN
PHÂN BIỆT


 
SỐ 1599
( QUYỂN THƯỢNG & HẠ )


 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 673 *
device

* Trang 674 *
device

Đại Tập 108 - Bộ Du Già V - Số 1595 - Quyển 11 -> 15