LOGO VNBET
Đại Tập 121, Bộ Kinh Sớ VII , Số 1721 - 1723