LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 124
 
 
 
 
 
 
 
 
HOA NGHIÊM KINH VĂN
NGHĨA CƯƠNG MỤC
 
SỐ 1734
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN
 
 
 
 
 
 

* Trang 803 *
device

* Trang 804 *
device

SỐ 1734
 
HOA NGHIÊM KINH VĂN NGHĨA
CƯƠNG MỤC SAN HÀNH
 
LỜI TỰA
 
Dựa vào Thuật Pháp Giới Nghĩa Kính của Sư Ngưng Nhiên nói: “Năm Thiên Bình thứ tám (Đông Ngụy), Luật sư Đạo Toàn ở Đại Đường tặng cho Sớ Chương của Tông này mà làm ra, và Đại đức Thẩm Tường là người nước Tân La, đã từng vào thời nhà Đường đến bái kiến Hiền Thủ được học về Hoa Nghiêm Tông, sau đó đến nước Đại Đường cư trú trong chùa Đại An, Ưng Lương Biện cùng mọi người thỉnh cầu giảng về kinh Hoa Nghiêm. Vậy thì Luật sư Đạo Toàn là người có công lao truyền bá Chương Sớ đầu tiên, Đại đức Thẩm Tường là người đầu tiên được thỉnh cầu giảng giải về kinh Hoa Nghiêm. Truyền bá về Chương này tuy chưa thấy bằng chứng thực sự, nhưng trong khoảng thời gian giữa hai vị Đạo Toàn và Thẩm Tường.” Còn Đại sư Hoằng Pháp là thầy tôi giải thích về giáo nghĩa Hoa Nghiêm thường thường áp dụng quy phạm của Chương này, không thể xác định nguồn gốc tương lai của Đạo Toàn và Thẩm Tường, cho nên Đại sư cũng có sự tiếp nhận như vậy chăng? Tạm thời ghi lại nhân duyên thỉnh cầu từ trước đến nay không chuyển tải Chương này, thì người tiếp nhận học hỏi ở tại nước này rõ ràng là có thể trông thấy rồi. Vả lại, những Sư khác cũng có thể rút ra đầu mối của Chương này để tổng hợp cương mục của văn nghĩa, huống hồ các bậc Cổ đức của Tông này dựa vào luận lý này hỗ trợ trở thành giáo quán phân rõ thông suốt mọi ý kiến để làm thành học thuyết của một tông phái, người cùng chung chí hướng với các bậc Cổ đức há có

* Trang 805 *
device

thể không nghiên cứu đối chiếu khảo sát tường tận hay sao? Tuy nhiên trong Trung Hoa từ bao thế hệ đến nay, giáo nghĩa của Hiền Thủ Tông coi trọng ngôn từ văn nghĩa để phát triển tôn chỉ ngày càng rạng rỡ.  Sớ Chương đó cũng chấm dứt rơi vào tình trạng thất lạc tản mác, người chưa học lẽ nào không xúc động ư? Tôi cũng hướng về phát nguyện tìm kiếm thu thập nhũng gì rơi sót sắp xếp lại nhưng chưa có gì thỏa mãn, nay có được Chương này không khác gì kẻ nghèo hèn được gặp ngọc quý nằm trong chéo áo. Than ôi! Cũng là cơ hội nhân duyên khiến cho như vậy chăng? Hay là Hộ Pháp thiện thần đã trao cho chăng? Vui mừng không thể tả đã vội vàng dành hết thời gian đối chiếu để giao cho khắc in mà truyền bá khắp nơi, ngõ hầu hoằng dương Phật Pháp của tạng giáo Hoa Nghiêm lại tiếp tục soi chiếu mọi nẻo đường tối tăm, dòng nước Chánh pháp viên dung mãi mãi trở lại cuộn trong sóng lớn mà thôi. Vì vậy viết lời tựa này!
Tiết Cốc Đán tháng Chạp năm Giáp Tuất niên hiệu Nguyên Lộc thứ bảy, Đông Áo-Tiên Đài-Long Bảo trú trì, Tỳ-kheo Trường Dự Thật Dưỡng đề tựa ở tại Trí Tích-Luân Hạ vùng Lạc Hà-Thiểm Tây.
 
 
-----------------------------
 
 

* Trang 806 *
device

Đại Tập 124, Bộ Kinh Sớ X, Số 1733 - 1734