LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 131
 
 
 
 
PHẬT THUYẾT
KINH VÔ LƯỢNG THỌ
NGHĨA SỚ
 
SỐ 1745

 
( QUYỂN THƯỢNG & HẠ )
 
 
 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 291 *
device

* Trang 292 *
device

Đại Tập 131, Bộ Kinh Sớ XVII, Số 1744 (Quyển 1- 6)