LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 131
 
 
 
 
 
 
KINH
QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ
PHẬT SỚ
DIỆU TÔNG SAO

 
SỐ 1751
 
( QUYỂN 1 Š- 6 )
 
  
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN
 

* Trang 653 *
device

* Trang 654 *
device

Đại Tập 131, Bộ Kinh Sớ XVII, Số 1744 (Quyển 1- 6)