LOGO VNBET
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH
TẬP 131
 

 
 
 
QUÁN
VÔ LƯỢNG THỌ KINH
NGHĨA SỚ
SỐ 1752
 
 

 
 
 
HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

* Trang 773 *
device

* Trang 774 *
device

Đại Tập 131, Bộ Kinh Sớ XVII, Số 1744 (Quyển 1- 6)