LOGO VNBET
Đại Tập 134, Bộ Kinh Sớ XX, Số 1764 (Quyển 4- 10)