LOGO VNBET
Đại Tập 147, Bộ Luận Sớ II, Số 1821 (Quyển 1- 16)