LOGO VNBET
Đại Tập 148, Bộ Luận Sớ III, Số 1821 (Quyển 17- 36)