LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 14


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (4)

 
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Khác với vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Khác với hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Trong vô minh có Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Trong hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Trong Đại Bồ-tát có vô minh chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Trong Đại Bồ-tát có hành cho đến lão tử chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Lìa vô minh có Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Lìa hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Chính Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-

* Trang 259 *
device

mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Khác với Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Khác với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Trong Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Trong Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng?
- Bạch Thế Tôn, không!
- Trong Đại Bồ-tát có Bố thí ba-la-mật-đa chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 260 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong pháp không bên trong có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có pháp không bên trong chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa pháp không bên trong có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 261 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có bốn Niệm trụ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 262 *
device

–Lìa bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có Thánh đế khổ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có Thánh đế tập, diệt, đạo chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 263 *
device

–Trong bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có bốn Tĩnh lự chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong tám Giải thoát có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có tám Giải thoát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa tám Giải thoát có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 264 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có pháp môn giải thoát Không chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 265 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có pháp môn Đà-la-ni chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có pháp môn Tam-ma-địa chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính các bậc Ly cấu, bậc Phát quang, bậc Diệm tuệ, bậc Cực nan thắng, bậc Hiện tiền, bậc Viễn hành, bậc Bất động, bậc Thiện tuệ, bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có bậc Cực hỷ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 266 *
device

–Lìa bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong năm loại mắt có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có năm loại mắt chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có sáu phép thần thông chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa năm loại mắt có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong mười lực của Phật có Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 267 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có mười lực của Phật chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa mười lực của Phật có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong đại Từ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có đại Từ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa đại Từ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 268 *
device

–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong ba mươi hai tướng Đại Sĩ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có ba mươi hai tướng Đại Sĩ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa ba mươi hai tướng Đại Sĩ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong pháp không quên mất có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có pháp không quên mất chăng?

* Trang 269 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có tánh luôn luôn xả chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa pháp không quên mất có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có trí Nhất thiết chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
Bấy giờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện:
–Ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong sắc chẳng có Đại Bồ-tát; trong thọ, tưởng, hành, thức chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có

* Trang 270 *
device

sắc; trong Đại Bồ-tát chẳng có thọ, tưởng, hành, thức; lìa sắc chẳng có Đại Bồ-tát; lìa thọ, tưởng, hành, thức chẳng có Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch rằng:
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính sắc là Đại Bồ-tát, chính thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát; khác với sắc là Đại Bồ-tát; khác với thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát; trong sắc có Đại Bồ-tát; trong thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có sắc; trong Đại Bồ-tát có thọ, tưởng, hành, thức; lìa sắc có Đại Bồ-tát; lìa thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong nhãn xứ chẳng có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhãn xứ; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa nhãn xứ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính nhãn xứ là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát; khác với nhãn xứ là Đại Bồ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát; trong nhãn xứ có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có nhãn xứ; trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa nhãn xứ có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong sắc xứ chẳng có Đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có sắc xứ; trong Đại Bồ-tát

* Trang 271 *
device

chẳng có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa sắc xứ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc sắc xứ, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính sắc xứ là Đại Bồ-tát, chính thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát; khác với sắc xứ là Đại Bồ-tát; khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát; trong sắc xứ có Đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có sắc xứ; trong Đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa sắc xứ có Đại Bồ-tát; lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong nhãn giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhãn giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; lìa nhãn giới chẳng có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính nhãn giới là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát; khác với nhãn giới là Đại Bồ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát; trong nhãn giới có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có nhãn giới; trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; lìa nhãn giới có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong sắc giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có sắc giới; trong Đại Bồ-tát

* Trang 272 *
device

chẳng có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa sắc giới chẳng có Đại Bồ-tát; lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc sắc giới, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính sắc giới là Đại Bồ-tát, chính thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát; khác với sắc giới là Đại Bồ-tát; khác với thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát; trong sắc giới có Đại Bồ-tát; trong thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có sắc giới; trong Đại Bồ-tát có thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa sắc giới có Đại Bồ-tát; lìa thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong nhãn thức giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhãn thức giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa nhãn thức giới chẳng có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính nhãn thức giới là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát; khác với nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát; trong nhãn thức giới có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có nhãn thức giới; trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa nhãn thức giới có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong nhãn

* Trang 273 *
device

xúc chẳng có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhãn xúc; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa nhãn xúc chẳng có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính nhãn xúc là Đại Bồ-tát, chính nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; khác với nhãn xúc là Đại Bồ-tát; khác với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; trong nhãn xúc có Đại Bồ-tát; trong nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có nhãn xúc; trong Đại Bồ-tát có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa nhãn xúc có Đại Bồ-tát; lìa nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát; trong các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; trong Đại Bồ-tát chẳng có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; lìa các thọ nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát; lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát, chính các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác với các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; trong các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; trong Đại

* Trang 274 *
device

Bồ-tát có các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; trong Đại Bồ-tát có các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; lìa các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong địa giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có địa giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa địa giới chẳng có Đại Bồ-tát; lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc địa giới, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính địa giới là Đại Bồ-tát, chính thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát; khác với địa giới là Đại Bồ-tát; khác với thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát; trong địa giới có Đại Bồ-tát; trong thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có địa giới; trong Đại Bồ-tát có thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa địa giới có Đại Bồ-tát; lìa thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong nhân duyên chẳng có Đại Bồ-tát; trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có nhân duyên; trong Đại Bồ-tát chẳng có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên; lìa nhân duyên chẳng có Đại Bồ-tát; lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc nhân duyên,

* Trang 275 *
device

hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính nhân duyên là Đại Bồ-tát, chính đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát; khác với nhân duyên là Đại Bồ-tát; khác với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát; trong nhân duyên có Đại Bồ-tát; trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có nhân duyên; trong Đại Bồ-tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên; lìa nhân duyên có Đại Bồ-tát; lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính pháp do duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp do duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong pháp do duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp do duyên sinh ra; lìa pháp do duyên sinh ra chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp do duyên sinh ra, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác với pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; trong pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có pháp do duyên sinh ra; lìa pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong vô minh chẳng có Đại Bồ-tát; trong hành cho đến lão tử chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có vô minh; trong Đại Bồ-tát chẳng có hành cho đến lão tử; lìa vô minh chẳng có Đại Bồ-tát; lìa hành cho đến lão tử chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc vô minh, hoặc hành cho đến lão tử, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính vô minh là Đại Bồ-tát, chính hành cho đến lão tử là

* Trang 276 *
device

Đại Bồ-tát; khác với vô minh là Đại Bồ-tát; khác với hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát; trong vô minh có Đại Bồ-tát; trong hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có vô minh; trong Đại Bồ-tát có hành cho đến lão tử; lìa vô minh có Đại Bồ-tát; lìa hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong Bố thí ba-la-mật-đa chẳng có Đại Bồ-tát; trong Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có Bố thí ba-la-mật-đa; trong Đại Bồ-tát chẳng có Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; lìa Bố thí ba-la-mật-đa chẳng có Đại Bồ-tát; lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát, chính Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; khác với Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; khác với Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; trong Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; trong Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có Bố thí ba-la-mật-đa; trong Đại Bồ-tát có Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; lìa Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; lìa Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không

* Trang 277 *
device

tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong pháp không bên trong chẳng có Đại Bồ-tát; trong pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp không bên trong; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh; lìa pháp không bên trong chẳng có Đại Bồ-tát; lìa pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp không bên trong, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính pháp không bên trong là Đại Bồ-tát, chính pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; khác với pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; khác với pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; trong pháp không bên trong có Đại Bồ-tát; trong pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có pháp không bên trong; trong Đại Bồ-tát có pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh; lìa pháp không bên trong có Đại Bồ-tát; lìa pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cõi hư không, cõi chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như chẳng có Đại Bồ-tát; trong pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; lìa chân như chẳng có Đại Bồ-tát; lìa pháp

* Trang 278 *
device

giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc chân như, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như là Đại Bồ-tát, chính pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát; khác với chân như là Đại Bồ-tát; khác với pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát; trong chân như có Đại Bồ-tát; trong pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như; trong Đại Bồ-tát có pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn; lìa chân như có Đại Bồ-tát; lìa pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào nói chính bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong bốn Niệm trụ chẳng có Đại Bồ-tát; trong bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có bốn Niệm trụ; trong Đại Bồ-tát chẳng có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; lìa bốn Niệm trụ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng có Đại Bồ-tát?
–Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc bốn Niệm trụ, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát, chính bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát; khác với bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; khác với bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát; trong bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát; trong bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có bốn Niệm trụ; trong Đại Bồ-tát có bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; lìa bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát; lìa bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ-tát.

* Trang 279 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)