LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 15


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (5)

 
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong Thánh đế khổ chẳng có Đại Bồ-tát; trong Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có Thánh đế khổ; trong Đại Bồ-tát chẳng có Thánh đế tập, diệt, đạo; lìa Thánh đế khổ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc Thánh đế khổ, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát, chính Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát; khác với Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; khác với Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát; trong Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát; trong Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có Thánh đế khổ; trong Đại Bồ-tát có Thánh đế tập, diệt, đạo; lìa Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát; lìa Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong bốn Tĩnh lự chẳng có Đại Bồ-tát; trong bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có bốn Tĩnh lự; trong Đại Bồ-tát chẳng có bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc;

* Trang 280 *
device

lìa bốn Tĩnh lự chẳng có Đại Bồ-tát; lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc bốn Tĩnh lự, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát, chính bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát; khác với bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; khác với bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát; trong bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát; trong bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có bốn Tĩnh lự; trong Đại Bồ-tát có bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; lìa bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát; lìa bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong tám Giải thoát chẳng có Đại Bồ-tát; trong tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có tám Giải thoát; trong Đại Bồ-tát chẳng có tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; lìa tám Giải thoát chẳng có Đại Bồ-tát; lìa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc tám Giải thoát, hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là không có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính tám Giải thoát là Đại Bồ-tát, chính tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát; khác với tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; khác với tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát; trong tám Giải thoát có Đại Bồ-tát; trong tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có tám Giải thoát; trong Đại Bồ-tát có tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; lìa tám Giải thoát có Đại Bồ-tát; lìa tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính

* Trang 281 *
device

pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong pháp môn giải thoát Không chẳng có Đại Bồ-tát; trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp môn giải thoát Không; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; lìa pháp môn giải thoát Không chẳng có Đại Bồ-tát; lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp môn giải thoát Không, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát, chính pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát; trong pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát; trong pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có pháp môn giải thoát Không; trong Đại Bồ-tát có pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; lìa pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát; lìa pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong pháp môn Đà-la-ni chẳng có Đại Bồ-tát; trong pháp môn Tam-ma-địa chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp môn Đà-la-ni; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp môn Tam-ma-địa; lìa pháp môn Đà-la-ni chẳng có Đại Bồ-tát; lìa pháp môn Tam-ma-địa chẳng có Đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp môn Đà-la-ni, hoặc pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã

* Trang 282 *
device

chẳng có, làm sao có thể nói chính pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát, chính pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; khác với pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; trong pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát; trong pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có pháp môn Đà-la-ni; trong Đại Bồ-tát có pháp môn Tam-ma-địa; lìa pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát; lìa pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính các bậc Ly cấu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ, Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong bậc Cực hỷ chẳng có Đại Bồ-tát; trong bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có bậc Cực hỷ; trong Đại Bồ-tát chẳng có bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; lìa bậc Cực hỷ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, bậc Cực hỷ, bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát, chính bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát; khác với bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; khác với bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát; trong bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát; trong bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có bậc Cực hỷ; trong Đại Bồ-tát có bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; lìa bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát; lìa bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong năm loại mắt chẳng có Đại Bồ-tát; trong sáu phép thần thông chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có năm loại mắt; trong Đại Bồ-tát chẳng có sáu phép thần thông; lìa năm loại mắt chẳng có Đại Bồ-tát; lìa sáu phép thần thông chẳng có Đại Bồ-tát?

* Trang 283 *
device

- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính năm loại mắt là Đại Bồ-tát, chính sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát; khác với năm loại mắt là Đại Bồ-tát; khác với sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát; trong năm loại mắt có Đại Bồ-tát; trong sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có năm loại mắt; trong Đại Bồ-tát có sáu phép thần thông; lìa năm loại mắt có Đại Bồ-tát; lìa sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong mười lực của Phật chẳng có Đại Bồ-tát; trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có mười lực của Phật; trong Đại Bồ-tát chẳng có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng; lìa mười lực của Phật chẳng có Đại Bồ-tát; lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc mười lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính mười lực của Phật là Đại Bồ-tát, chính bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát; khác với mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; khác với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát; trong mười lực của Phật có Đại Bồ-tát; trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có mười lực của Phật; trong Đại Bồ-tát có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng; lìa mười lực của Phật có Đại Bồ-tát; lìa bốn

* Trang 284 *
device

điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong đại Từ chẳng có Đại Bồ-tát; trong đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có đại Từ; trong Đại Bồ-tát chẳng có đại Bi, đại Hỷ, đại Xả; lìa đại Từ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc đại Từ, hoặc đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính đại Từ là Đại Bồ-tát, chính đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát; khác với đại Từ là Đại Bồ-tát; khác với đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát; trong đại Từ có Đại Bồ-tát; trong đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có đại Từ; trong Đại Bồ-tát có đại Bi, đại Hỷ, đại Xả; lìa đại Từ có Đại Bồ-tát; lìa đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính ba mươi hai tướng Đại Sĩ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với ba mươi hai tướng Đại Sĩ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong ba mươi hai tướng Đại Sĩ chẳng có Đại Bồ-tát; trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có ba mươi hai tướng Đại Sĩ; trong Đại Bồ-tát chẳng có tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa ba mươi hai tướng Đại Sĩ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc ba mươi hai tướng Đại Sĩ, hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát, chính tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát; khác với ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát; khác với tám mươi vẻ đẹp

* Trang 285 *
device

kèm theo là Đại Bồ-tát; trong ba mươi hai tướng Đại Sĩ có Đại Bồ-tát; trong tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có ba mươi hai tướng Đại Sĩ; trong Đại Bồ-tát có tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa ba mươi hai tướng Đại Sĩ có Đại Bồ-tát; lìa tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ-tát; trong tánh luôn luôn xả chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có pháp không quên mất; trong Đại Bồ-tát chẳng có tánh luôn luôn xả; lìa pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ-tát; lìa tánh luôn luôn xả chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính pháp không quên mất là Đại Bồ-tát, chính tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát; khác với pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; khác với tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát; trong pháp không quên mất có Đại Bồ-tát; trong tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có pháp không quên mất; trong Đại Bồ-tát có tánh luôn luôn xả; lìa pháp không quên mất có Đại Bồ-tát; lìa tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong trí Nhất thiết chẳng có Đại Bồ-tát; trong trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có trí Nhất thiết; trong Đại Bồ-tát chẳng có trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; lìa trí Nhất thiết chẳng có Đại Bồ-tát; lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ-tát?
- Bạch Thế Tôn, như Bồ-đề, hoặc Tát-đỏa, hoặc trí Nhất thiết, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc chẳng thể được, vì

* Trang 286 *
device

tánh của chúng là chẳng có, huống chi là có Đại Bồ-tát! Đại Bồ-tát đã chẳng có, làm sao có thể nói chính trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát, chính trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát; khác với trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; khác với trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát; trong trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát; trong trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có trí Nhất thiết; trong Đại Bồ-tát có trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; lìa trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát; lìa trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát.
- Bạch Thế Tôn, Bồ-đề, Tát-đỏa và sắc… các pháp đã chẳng thể được, mà nói là chính sắc… các pháp là Đại Bồ-tát; hoặc cái khác với sắc… các pháp là Đại Bồ-tát; hoặc trong sắc… các pháp có Đại Bồ-tát; hoặc trong Đại Bồ-tát có sắc… các pháp; hoặc lìa sắc… các pháp có Đại Bồ-tát, thì điều đó không có!
Phật bảo Thiện Hiện:
- Hay thay, hay thay! Đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói! Thiện Hiện, sắc… các pháp vì chẳng thể được, nên Đại Bồ-tát cũng chẳng thể được; vì Đại Bồ-tát chẳng thể được, nên việc tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể được. Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên học như vậy.
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của sắc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 287 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của thọ, tưởng, hành, thức chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của sắc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
­ Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của nhãn xứ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn xứ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của nhãn xứ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 288 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc xứ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại
Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 289 *
device

–Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của nhãn giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn giới chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của nhãn giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của sắc giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc giới chăng?

* Trang 290 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của sắc giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của nhãn thức giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn thức giới chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của nhãn thức giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 291 *
device

- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của nhãn xúc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn xúc chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của nhãn xúc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 292 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của địa giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 293 *
device

–Trong chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của địa giới chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của địa giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của nhân duyên có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của nhân duyên chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của nhân duyên có Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 294 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp do duyên sinh ra chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của vô minh có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của vô minh chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 295 *
device

–Trong Đại Bồ-tát có chân như của hành cho đến lão tử chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của vô minh có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của Bố thí ba-la-mật-đa chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 296 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của pháp không bên trong có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không bên trong chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của pháp không bên trong có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 297 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Niệm trụ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 298 *
device

–Trong chân như của Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của Thánh đế khổ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Tĩnh lự chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 299 *
device

–Lìa chân như của bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của tám Giải thoát có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của tám Giải thoát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của tám Giải thoát có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 300 *
device

–Chính chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn giải thoát Không chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 301 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn Đà-la-ni chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn Tam-ma-địa chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của các bậc Ly cấu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ, Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 302 *
device

–Trong Đại Bồ-tát có chân như của bậc Cực hỷ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của năm loại mắt là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của năm loại mắt có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của năm loại mắt chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của sáu phép thần thông chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của năm loại mắt có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 303 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)