LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 16


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (6)

 
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như nơi mười lực của Phật có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như nơi mười lực của Phật chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như nơi mười lực của Phật có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 304 *
device

- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của đại Từ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của đại Từ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của đại Từ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của đại Từ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 305 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của pháp không quên mất có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không quên mất chăng?

* Trang 306 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của tánh luôn luôn xả chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của pháp không quên mất có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính chân như của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Khác với chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết
tướng là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của trí Nhất thiết chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Trong Đại Bồ-tát có chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Lìa chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
Bấy giờ, Phật bảo Cụ thọ Thiện Hiện:
- Ông quán nơi nghĩa nào mà nói là chính chân như của sắc

* Trang 307 *
device

chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của sắc chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của sắc; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của thọ, tưởng, hành, thức; lìa chân như của sắc chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như sắc, hoặc thọ, tưởng, hành, thức, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của sắc và chân như của thọ, tưởng, hành, thức! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của sắc là Đại Bồ-tát, chính chân như của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sắc là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát; trong chân như của sắc có Đại Bồ-tát; trong chân như của thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc; trong Đại Bồ-tát có chân như của thọ, tưởng, hành, thức; lìa chân như của sắc có Đại Bồ-tát; lìa chân như của thọ, tưởng, hành, thức có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn xứ chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhãn xứ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa chân như của nhãn xứ chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như nhãn xứ, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của nhãn xứ và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của

* Trang 308 *
device

nhãn xứ là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn xứ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn xứ có Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn xứ; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ; lìa chân như của nhãn xứ có Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sắc xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của sắc xứ chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của sắc xứ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa chân như của sắc xứ chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như sắc xứ, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của sắc xứ và chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của sắc xứ là Đại Bồ-tát, chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sắc xứ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát; trong chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát; trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc xứ; trong Đại Bồ-tát có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ; lìa chân như của sắc xứ có Đại Bồ-tát; lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhĩ,

* Trang 309 *
device

tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn giới chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhãn giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; lìa chân như của nhãn giới chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như nhãn giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của nhãn giới và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của nhãn giới là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn giới có Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn giới; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới; lìa chân như của nhãn giới có Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sắc giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của sắc giới chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của sắc giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa chân như của sắc giới chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như sắc giới, hoặc thanh, hương, vị, xúc, pháp giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của sắc giới và chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của sắc giới là Đại Bồ-tát, chính chân như của thanh,

* Trang 310 *
device

hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sắc giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát; trong chân như của sắc giới có Đại Bồ-tát; trong chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc giới; trong Đại Bồ-tát có chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới; lìa chân như của sắc giới có Đại Bồ-tát; lìa chân như của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn thức giới chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhãn thức giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa chân như của nhãn thức giới chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như nhãn thức giới, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của nhãn thức giới và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn thức giới có Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhãn thức giới; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới; lìa chân như của nhãn thức giới có Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của

* Trang 311 *
device

nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn xúc chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhãn xúc; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa chân như của nhãn xúc chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như nhãn xúc, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của nhãn xúc và chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của nhãn xúc là Đại Bồ-tát, chính chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhãn xúc là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhãn xúc có Đại Bồ-tát; trong chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có nhãn xúc; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; lìa chân như của nhãn xúc có Đại Bồ-tát; lìa chân như của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; lìa chân như của các thọ nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra chẳng Đại Bồ-tát?

* Trang 312 *
device

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát, chính chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác với chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác với chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; trong chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; trong chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra; trong Đại Bồ-tát có chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra; lìa chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; lìa chân như của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của địa giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của địa giới chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của địa giới; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa chân như của địa giới chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như địa giới, hoặc thủy, hỏa, phong, không, thức giới, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của địa giới và chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói

* Trang 313 *
device

chính chân như của địa giới là Đại Bồ-tát, chính chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của địa giới là Đại Bồ-tát; khác với chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát; trong chân như của địa giới có Đại Bồ-tát; trong chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của địa giới; trong Đại Bồ-tát có chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới; lìa chân như của địa giới có Đại Bồ-tát; lìa chân như của thủy, hỏa, phong, không, thức giới có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhân duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhân duyên chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của nhân duyên; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên; lìa chân như của nhân duyên chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng Đại Bồ-tát?
Bạch Thế Tôn, như nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của nhân duyên và chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của nhân duyên là Đại Bồ-tát, chính chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát; khác với chân như của nhân duyên là Đại Bồ-tát; khác với chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát; trong chân như của nhân duyên có Đại Bồ-tát; trong chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của nhân duyên; trong Đại Bồ-tát có chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng

* Trang 314 *
device

duyên; lìa chân như của nhân duyên có Đại Bồ-tát; lìa chân như của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của pháp do duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp do duyên sinh ra chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp do duyên sinh ra chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp do duyên sinh ra; lìa chân như của pháp do duyên sinh ra chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch rằng:
- Bạch Thế Tôn, pháp do duyên sinh ra, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của pháp do duyên sinh ra! Chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp do duyên sinh ra; lìa chân như của pháp do duyên sinh ra có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của vô minh chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của hành cho đến lão tử chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của vô minh chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của hành cho đến lão tử chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của vô minh; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của hành cho đến lão tử; lìa chân như của vô minh chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của hành cho đến lão tử chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như vô minh, hoặc hành cho đến lão tử, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của vô minh và chân như của hành cho đến lão tử! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của vô minh là Đại Bồ-tát, chính chân như của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát; khác với chân như của vô minh là Đại Bồ-tát; khác với chân

* Trang 315 *
device

như của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát; trong chân như của vô minh có Đại Bồ-tát; trong chân như của hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của vô minh; trong Đại Bồ-tát có chân như của hành cho đến lão tử; lìa chân như của vô minh có Đại Bồ-tát; lìa chân như của hành cho đến lão tử có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của Bố thí ba-la-mật-đa; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; lìa chân như của Bố thí ba-la-mật-đa chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như Bố thí ba-la-mật-đa, hoặc Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của Bố thí ba-la-mật-đa và chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát, chính chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát; trong chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; trong chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của Bố thí ba-la-mật-đa; trong Đại Bồ-tát có chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa; lìa chân như của Bố thí ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát; lìa chân như của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa có Đại Bồ-tát?

* Trang 316 *
device

–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp không bên trong chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không bên trong chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp không bên trong; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh; lìa chân như của pháp không bên trong chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như pháp không bên trong, hoặc pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của pháp không bên trong và chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát, chính chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không bên trong có Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không bên trong; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không bên ngoài cho đến

* Trang 317 *
device

pháp không không tánh tự tánh; lìa chân như của pháp không bên trong có Đại Bồ-tát; lìa chân như của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Niệm trụ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Niệm trụ chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bốn Niệm trụ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; lìa chân như của bốn Niệm trụ chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như bốn Niệm trụ, hoặc bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của bốn Niệm trụ và chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Niệm trụ; trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo; lìa chân như của bốn Niệm trụ có Đại Bồ-tát; lìa chân như của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Thánh đế khổ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như

* Trang 318 *
device

của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của Thánh đế khổ chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của Thánh đế khổ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo; lìa chân như của Thánh đế khổ chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như Thánh đế khổ, hoặc Thánh đế tập, diệt, đạo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của Thánh đế khổ và chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát, chính chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát; trong chân như của Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát; trong chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của Thánh đế khổ; trong Đại Bồ-tát có chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo; lìa chân như của Thánh đế khổ có Đại Bồ-tát; lìa chân như của Thánh đế tập, diệt, đạo có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Tĩnh lự chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Tĩnh lự chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bốn Tĩnh lự; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; lìa chân như của bốn Tĩnh lự chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như bốn Tĩnh lự, hoặc bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của bốn Tĩnh lự và chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có

* Trang 319 *
device

thể nói chính chân như của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Tĩnh lự; trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc; lìa chân như của bốn Tĩnh lự có Đại Bồ-tát; lìa chân như của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám Giải thoát chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của tám Giải thoát chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của tám Giải thoát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; lìa chân như của tám Giải thoát chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như tám Giải thoát, hoặc tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của tám Giải thoát và chân như của tám Giải thoát, tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát, chính chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám Giải thoát là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ là Đại Bồ-tát; trong chân như của tám Giải thoát có Đại Bồ-tát; trong chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của tám Giải thoát; trong Đại Bồ-tát có chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ; lìa chân như của tám Giải thoát

* Trang 320 *
device

có Đại Bồ-tát; lìa chân như của tám Thắng xứ, chín Định thứ đệ, mười Biến xứ có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn giải thoát Không chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn giải thoát Không chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp môn giải thoát Không; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; lìa chân như của pháp môn giải thoát Không chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như pháp môn giải thoát Không, hoặc pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của pháp môn giải thoát Không và chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát, chính chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn giải thoát Không là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn giải thoát Không; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện; lìa chân như của pháp môn giải thoát Không có Đại Bồ-tát; lìa chân như của pháp môn giải thoát Vô tướng, Vô nguyện có Đại Bồ-tát?
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác

* Trang 321 *
device

với chân như của pháp môn Đà-la-ni chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn Đà-la-ni chẳng Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp môn Đà-la-ni; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp môn Tam-ma-địa; lìa chân như của pháp môn Đà-la-ni chẳng Đại Bồ-tát; lìa chân như của pháp môn Tam-ma-địa chẳng Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như pháp môn Đà-la-ni, hoặc pháp môn Tam-ma-địa, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng là chẳng có, huống chi có chân như của pháp môn Đà-la-ni và chân như của pháp môn Tam-ma-địa! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát, chính chân như của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn Đà-la-ni là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp môn Tam-ma-địa là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn Đà-la-ni; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp môn Tam-ma-địa; lìa chân như của pháp môn Đà-la-ni có Đại Bồ-tát; lìa chân như của pháp môn Tam-ma-địa có Đại Bồ-tát?

* Trang 322 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)