LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 17


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (7)

 
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của các bậc Ly cấu, Phát quang, Diệm tuệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ, Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bậc Cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của bậc Cực hỷ chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bậc Cực hỷ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; lìa chân như của bậc Cực hỷ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân chẳng có Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như bậc Cực hỷ, hoặc bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có chân như của bậc Cực hỷ và chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát, chính chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bậc Cực hỷ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân là Đại Bồ-tát; trong chân như của bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát; trong chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của bậc Cực hỷ; trong Đại Bồ-tát có chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân; lìa chân như của bậc Cực hỷ có Đại Bồ-tát; lìa chân như của bậc Ly cấu cho đến bậc Pháp vân có Đại Bồ-tát.

* Trang 323 *
device

–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của năm loại mắt chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của sáu phép thần thông chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của năm loại mắt; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của sáu phép thần thông; lìa chân như của năm loại mắt chẳng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của sáu phép thần thông chẳng có Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có chân như của năm loại mắt và chân như của sáu phép thần thông! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của năm loại mắt là Đại Bồ-tát, chính chân như của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát; khác với chân như của năm loại mắt là Đại Bồ-tát; khác với chân như của sáu phép thần thông là Đại Bồ-tát; trong chân như của năm loại mắt có Đại Bồ-tát; trong chân như của sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của năm loại mắt; trong Đại Bồ-tát có chân như của sáu phép thần thông; lìa chân như của năm loại mắt có Đại Bồ-tát; lìa chân như của sáu phép thần thông có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như nơi mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như nơi mười lực của Phật chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như nơi mười lực của Phật; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng; lìa chân như nơi

* Trang 324 *
device

mười lực của Phật chẳng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng có Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như mười lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có chân như nơi mười lực của Phật và chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát, chính chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát; khác với chân như nơi mười lực của Phật là Đại Bồ-tát; khác với chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng là Đại Bồ-tát; trong chân như nơi mười lực của Phật có Đại Bồ-tát; trong chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như nơi mười lực của Phật; trong Đại Bồ-tát có chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng; lìa chân như nơi mười lực của Phật có Đại Bồ-tát; lìa chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của đại Từ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Từ chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của đại Từ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả; lìa chân như của đại Từ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả chẳng có Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như đại Từ, hoặc đại Bi, đại Hỷ, đại Xả, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có chân

* Trang 325 *
device

như của đại Từ và chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của đại Từ là Đại Bồ-tát, chính chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát; khác với chân như của đại Từ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả là Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Từ có Đại Bồ-tát; trong chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của đại Từ; trong Đại Bồ-tát có chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả; lìa chân như của đại Từ có Đại Bồ-tát; lìa chân như của đại Bi, đại Hỷ, đại Xả có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ chẳng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo chẳng có Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như ba mươi hai tướng Đại Sĩ, hoặc tám mươi vẻ đẹp kèm theo, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ và chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát, chính chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát; khác với chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo là Đại Bồ-tát; trong chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ có Đại Bồ-tát; trong chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ; trong Đại Bồ-tát có chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo; lìa chân như của ba mươi hai tướng Đại Sĩ có Đại Bồ-tát; lìa chân như của tám mươi vẻ đẹp kèm theo có Đại Bồ-tát.

* Trang 326 *
device

–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của tánh luôn luôn xả, chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp không quên mất chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tánh luôn luôn xả chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của tánh luôn luôn xả chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của pháp không quên mất; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của tánh luôn luôn xả; lìa chân như của pháp không quên mất chẳng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của tánh luôn luôn xả chẳng có Đại Bồ-tát?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, như pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có chân như của pháp không quên mất và chân như của tánh luôn luôn xả! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát, chính chân như của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát; khác với chân như của pháp không quên mất là Đại Bồ-tát; khác với chân như của tánh luôn luôn xả là Đại Bồ-tát; trong chân như của pháp không quên mất có Đại Bồ-tát; trong chân như của tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của pháp không quên mất; trong Đại Bồ-tát có chân như của tánh luôn luôn xả; lìa chân như của pháp không quên mất có Đại Bồ-tát; lìa chân như của tánh luôn luôn xả có Đại Bồ-tát.
–Lại nữa Thiện Hiện, ông quán nơi nghĩa nào mà nói chính chân như của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát, chính chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của trí Nhất thiết chẳng phải là Đại Bồ-tát; khác với chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng phải là Đại Bồ-tát; trong chân như của trí Nhất thiết chẳng có Đại Bồ-tát; trong chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của trí Nhất thiết; trong Đại Bồ-tát chẳng có chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; lìa chân như của trí Nhất thiết chẳng có Đại Bồ-tát; lìa chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng chẳng có Đại Bồ-tát?

* Trang 327 *
device

Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
–Bạch Thế Tôn, như trí Nhất thiết, hoặc trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng, rốt cuộc chẳng thể được, vì tánh của chúng chẳng có, huống chi có chân như của trí Nhất thiết và chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng! Các chân như này đã chẳng có, làm sao có thể nói chính chân như của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát, chính chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát; khác với chân như của trí Nhất thiết là Đại Bồ-tát; khác với chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng là Đại Bồ-tát; trong chân như của trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát; trong chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát; trong Đại Bồ-tát có chân như của trí Nhất thiết; trong Đại Bồ-tát có chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng; lìa chân như của trí Nhất thiết có Đại Bồ-tát; lìa chân như của trí Đạo tướng, trí Nhất thiết tướng có Đại Bồ-tát.
Bạch Thế Tôn, sắc… các pháp và chân như đã chẳng thể được, mà nói chính chân như của sắc… các pháp là Đại Bồ-tát; hoặc khác với chân như của sắc… các pháp là Đại Bồ-tát; hoặc trong chân như của sắc… các pháp có Đại Bồ-tát; hoặc trong Đại Bồ-tát có chân như của sắc… các pháp; hoặc lìa chân như của sắc… các pháp có Đại Bồ-tát, điều đó không có!
Phật bảo Thiện Hiện:
- Hay thay, hay thay! Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói! Thiện Hiện, vì sắc… các pháp chẳng thể được, nên chân như của sắc… các pháp cũng chẳng thể được; vì pháp và chân như chẳng thể được, nên Đại Bồ-tát cũng chẳng thể được; vì Đại Bồ-tát chẳng thể được, nên việc tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng chẳng thể được. Thiện Hiện, các Đại Bồ-tát khi tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên học như vậy!
Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 328 *
device

–Chính cái danh thường của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 329 *
device

–Chính cái danh chẳng tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 330 *
device

–Chính cái danh tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 331 *
device

–Chính cái danh vô lậu của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 332 *
device

–Chính cái danh hữu phiền não của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 333 *
device

–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của thọ, tưởng, hành, thức là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 334 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 335 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 336 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 337 *
device

–Chính cái danh vô lậu của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 338 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 339 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao?

* Trang 340 *
device

Chính cái danh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 341 *
device

–Chính cái danh tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 342 *
device

–Chính cái danh vô nguyện của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 343 *
device

–Chính cái danh hữu lậu của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 344 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 345 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc sinh tử của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên trong của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại bên ngoài của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tại cả trong ngoài của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của sắc xứ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 346 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 347 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)