LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 18


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (8)

 
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 348 *
device

–Chính cái danh ngã của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất tịnh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất không của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 349 *
device

–Chính cái danh vô tướng của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 350 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 351 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 352 *
device

–Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 353 *
device

–Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 354 *
device

–Chính cái danh lạc của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất tịnh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất không của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 355 *
device

–Chính cái danh bất không của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 356 *
device

–Chính cái danh xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 357 *
device

–Chính cái danh diệt của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 358 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 359 *
device

–Chính cái danh ở bên ngoài của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của sắc giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của thanh, hương, vị, xúc, pháp giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 360 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất tịnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 361 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất không của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 362 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 363 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 364 *
device

–Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 365 *
device

–Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 366 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 367 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất không của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất không của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 368 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 369 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 370 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 371 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 372 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của nhãn xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý

* Trang 373 *
device

xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 374 *
device

–Chính cái danh bất tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh bất không của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 375 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh

* Trang 376 *
device

ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát
chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 377 *
device

–Chính cái danh chẳng phải thiện của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 378 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý

* Trang 379 *
device

xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của các thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc làm duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 380 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)