LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 19


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (9)

 
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 381 *
device

–Chính cái danh ngã của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 382 *
device

–Chính cái danh vô tướng của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 383 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 384 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 385 *
device

–Chính cái danh xuất thế gian của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 386 *
device

–Chính cái danh ở cả trong ngoài của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của địa giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 387 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 388 *
device

–Chính cái danh chẳng không của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 389 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 390 *
device

–Chính cái danh sinh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của đẳng vô gián duyên, sở

* Trang 391 *
device

duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của đẳng vô gián duyên, sở

* Trang 392 *
device

duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của nhân duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của đẳng vô gián duyên, sở

* Trang 393 *
device

duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 394 *
device

–Chính cái danh hữu tướng của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 395 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 396 *
device

–Chính cái danh thanh tịnh của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của pháp, do duyên sinh ra là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 397 *
device

–Chính cái danh vô thường của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 398 *
device

–Chính cái danh không của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 399 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 400 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 401 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 402 *
device

–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của vô minh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của hành cho đến lão tử là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 403 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô thường của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh lạc của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh khổ của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô ngã của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh

* Trang 404 *
device

lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng không của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tướng của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn,

* Trang 405 *
device

Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô nguyện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng tịch tĩnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng xa lìa của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 406 *
device

–Chính cái danh chẳng xa lìa của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu vi của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô vi của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu lậu của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô lậu của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh sinh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh diệt của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự,

* Trang 407 *
device

Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thiện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng phải thiện của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu tội của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô tội của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh hữu phiền não của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh vô phiền não của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 408 *
device

–Chính cái danh vô phiền não của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thế gian của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh xuất thế gian của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh tạp nhiễm của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thanh tịnh của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về sinh tử của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 409 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh thuộc về Niết-bàn của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên trong của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở bên ngoài của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh ở cả trong ngoài của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh đạt được của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của Bố thí ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính cái danh chẳng đạt được của Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tấn, Tĩnh lự, Bát-nhã ba-la-mật-đa là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 410 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)