LOGO VNBET
KINH ĐẠI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

QUYỂN 20


Phẩm 7: DẠY BẢO TRAO TRUYỀN (10)

 
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính danh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh của pháp không bên ngoài, pháp không cả trong ngoài, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không nơi tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh lạc của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 411 *
device

–Chính danh lạc của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh không của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 412 *
device

–Chính danh không của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tướng của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tướng của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu nguyện của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu nguyện của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 413 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng xa lìa của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng xa lìa của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô vi của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô vi của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 414 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu không bên ngoài cho đến không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ẩn tàng của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ẩn tàng của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hiển bày của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hiển bày của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thiện của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thiện của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tội của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 415 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tội của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thế gian của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thế gian của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tạp nhiễm của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 416 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tạp nhiễm của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 417 *
device

–Chính danh ở cả trong ngoài của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở cả trong ngoài của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của pháp không bên trong là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của pháp không bên ngoài cho đến pháp không không tánh tự tánh là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính danh chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sinh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 418 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh lạc của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh lạc của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh không của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh không của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 419 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tướng của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tướng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu nguyện của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu nguyện của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 420 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng xa lìa của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng xa lìa của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô vi của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô vi của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ẩn tàng của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ẩn tàng của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 421 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hiển bày của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hiển bày của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thiện của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thiện của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tội của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tội của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của pháp giới cho đến cảnh giới

* Trang 422 *
device

chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thế gian của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thế gian của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tạp nhiễm của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tạp nhiễm của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng

* Trang 423 *
device

thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở cả trong ngoài của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở cả trong ngoài của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của chân như là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của pháp giới cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính danh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh của bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy chi Đẳng giác, tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 424 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh lạc của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh lạc của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh không của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 425 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh không của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tướng của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu nguyện của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu nguyện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 426 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng xa lìa của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng xa lìa của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô vi của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô vi của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh

* Trang 427 *
device

đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh sinh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh sinh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh diệt của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh diệt của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thiện của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thiện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tội của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tội của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 428 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thế gian của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thế gian của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tạp nhiễm của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tạp nhiễm của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi

* Trang 429 *
device

Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của bốn Chánh đoạn cho đến tám chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của bốn Niệm trụ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của bốn Chánh đoạn cho đến tám

* Trang 430 *
device

chi Thánh đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính danh Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh lạc của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh lạc của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 431 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh không của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh không của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tướng của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu nguyện của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 432 *
device

–Chính danh hữu nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng xa lìa của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng xa lìa của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 433 *
device

–Chính danh vô vi của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô vi của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh sinh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh sinh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh diệt của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh diệt của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thiện của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thiện của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 434 *
device

–Chính danh hữu tội của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tội của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thế gian của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thế gian của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tạp nhiễm của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 435 *
device

–Chính danh tạp nhiễm của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở cả trong ngoài của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 436 *
device

–Chính danh ở cả trong ngoài của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của Thánh đế khổ là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của Thánh đế tập, diệt, đạo là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
- Lại nữa Thiện Hiện, chỗ gọi là Đại Bồ-tát, theo ý ông thì sao? Chính danh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô thường của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 437 *
device

–Chính danh lạc của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh lạc của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh khổ của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô ngã của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh không của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng không của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 438 *
device

–Chính danh hữu tướng của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tướng của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu nguyện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô nguyện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng tịch tĩnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xa lìa của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 439 *
device

–Chính danh chẳng xa lìa của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng xa lìa của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu vi của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô vi của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô vi của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu lậu của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô lậu của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh sinh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh sinh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh diệt của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh diệt của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 440 *
device

–Chính danh thiện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thiện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng phải thiện của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tội của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu tội của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô tội của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh hữu phiền não của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh vô phiền não của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thế gian của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 441 *
device

–Chính danh thế gian của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh xuất thế gian của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tạp nhiễm của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh tạp nhiễm của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thanh tịnh của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc sinh tử của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh thuộc Niết-bàn của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên trong của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?

* Trang 442 *
device

–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở bên ngoài của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh ở cả trong ngoài của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh đạt được của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của bốn Tĩnh lự là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!
–Chính danh chẳng đạt được của bốn Vô lượng, bốn Định vô sắc là Đại Bồ-tát chăng?
–Bạch Thế Tôn, không!

* Trang 443 *
device

 
Đại Tập 18 - Bộ Bát-Nhã I - Số 220 (Quyển 1 - 50)